Compartir

Les pensions més freqüents del sistema de Seguretat Social son les de jubilació, invalidesa, viudetat i orfanesa, però hi ha d’altres casos en que les cotitzacions d’un treballador o d’un autònom poden generar pensions a favor dels seus familiars en cas de defunció. Destaquem el següent:

 

Qui poden ser els beneficiaris?

 • Néts i germans, orfes de pare i mare, siguin homes o dones, sempre que en la data de la defunció siguin:
  • Menors de 18 anys o majors en situació d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa
  • Menors de 22 anys, quan no efectuïn un treball lucratiu o quan, realitzant-lo, els ingressos que obtinguin siguin inferiors al 75% del salari mínim interprofessional.
 •  Mare i àvies vídues, solteres, casades, el marit de les quals sigui major de 60 anys o estigui incapacitat per al treball, separades judicialment o divorciades.
 • Pare i avis amb 60 anys complerts o incapacitats per a tot treball.
 • Fills i germans, siguin homes o dones, de pensionistes de jubilació o incapacitat permanent, o de persones que en morir reunien tots els requisits per accedir a les pensions, més grans de 45 anys, que estiguin solters, vidus, separats judicialment o divorciats, sempre que acreditin dedicació prolongada a cura del causant.

 

Requisits dels beneficiaris:

 • Haver conviscut amb el causant i a les seves expenses amb 2 anys d’antelació a la seva defunció o des de la mort del familiar amb el qual convisquessin, si aquesta hagués ocorregut dins d’aquest període.
 • No tenir dret a pensió pública.
 • No tenir mitjans de subsistència, per tenir ingressos econòmics iguals o inferiors al salari mínim interprofessional, i de familiars amb obligació i possibilitat de prestar-los aliments.

 

Requisits de cotització del finat:

 • En el cas que estigues d’alta en situació assimilada a l’alta en el moment de la defunció: 500 dies dins d’un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors a la defunció o 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • En el cas que no estigués d’alta ni en situació assimilada en el moment de la defunció: 15 anys al llarg de tota la vida laboral.
 • En el cas que fos pensionista:  no s’exigeix període previ de cotització.
 • En el cas que la mort es produís a causa d’accident o de malaltia professional: No s’exigeix període previ de cotització.

 

Quantia de la pensió:

 • 20% de la base reguladora  del causant per cada beneficiari amb el límit del 100%.
 • Si a la mort del causant no quedés cònjuge supervivent ni fills amb dret a pensió d’orfandat, o quan el cònjuge supervivent amb dret a pensió de viduïtat morís estant-ne en el gaudi sense que quedin orfes beneficiaris, la pensió en favor dels corresponents familiars es podrà incrementar amb el percentatge (52%) de viduïtat.
 • Si la defunció deriva d’accident de treball o malaltia professional i els beneficiaris són els pares que estaven a càrrec del mort, sempre que no existeixin uns altres familiars del causant amb dret a pensió, ni els propis pares hi tinguin dret, es concedeix a aquests una indemnització especial a tant alçat:
  • De 9 mensualitats de la base reguladora, si es tracta d’un ascendent.
  • De 12 mensualitats de la base reguladora, si es tracta de tots dos ascendents.

 

Incompatibilitats:

 • Amb la percepció pel beneficiari d’altres pensions públiques, així com amb ingressos de qualsevol naturalesa que superin, en còmput anual, la quantia del salari mínim interprofessional vigent a cada moment.
 • Si el causant no es trobés en alta o en situació assimilada a la d’alta en la data de la defunció, serà incompatible amb el reconeixement d’una altra pensió en favor de familiars en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, tret que les cotitzacions acreditades en cadascun dels règims se superposin, almenys, durant 15 anys.

 

Quan s’extingeix la pensió?

 • En el cas que els beneficiaris siguin néts/es i germans/es:
  • En complir l’edat mínima fixada en cada cas, tret que en aquest moment, tingués reduïda la seva capacitat de treball en un percentatge valorat en un grau d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
  • En cessar la incapacitat que atorga dret a la pensió.
  • Per adopció.
  • Per contraure matrimoni, tret que estigués afectat per incapacitat permanent en grau d’absoluta o gran invalidesa. Aquesta excepció només és aplicable als matrimonis celebrats a partir del 23-11-2005.
  • Per defunció.
 • En el cas que els beneficiaris siguin ascendents i fills/es i germans/es de pensionistes:
  • En contraure matrimoni.
  • Per defunció.
  • Per comprovar-se que no va morir el treballador desaparegut.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors