Compartir

Des del 1 de gener de 2021, l’edat de jubilació passa a ser de 66 anys, sempre que s’acreditin almenys 15 anys de cotització. No obstant això, es podrà accedir a la jubilació amb 65 anys quan s’acreditin 37 anys i 3 mesos de cotització. Això implica també un retard en l’edat de la jubilació anticipada, ja que va vinculada a l’edat legal de jubilació.

Destaquem el següent:

Jubilació ordinària:

L’edat oficial de jubilació en 2021 sofreix un nou retard i se situa ja a 66 anys, sempre que s’acreditin almenys 15 anys de cotització. No obstant això, s’hi podrà accedir amb 65 anys si s’acrediten 37 anys i 3 mesos de cotització.

Jubilació anticipada:
  • Per voluntat pròpia. En aquest cas l’afectat haurà de tenir, com a màxim, una edat inferior en dos anys a l’edat legal. És a dir, en 2021 haurà de tenir almenys 63 anys si ha cotitzat 37 anys i tres mesos, o 64 anys en els altres casos.
  • Per cessament involuntari. Si un treballador veu extingit el seu contracte per causes alienes a la seva voluntat es podrà jubilar anticipadament a una edat inferior en quatre anys, com a màxim, a les edats legals indicades per a la jubilació normal: 61 anys si ha cotitzat 37 anys i tres mesos, o 62 anys en la resta de casos.

 

Base reguladora de la pensió:

En 2021, per al càlcul de la pensió de jubilació, es tindran en compte els últims 24 anys cotitzats, és a dir, un any més que en 2020.

Percentatge aplicable a la base reguladora:

Des del 1 de gener de 2020 i fins al 31 de desembre de 2022, per arribar al 100% de la base reguladora, s’exigeix tenir un total de 36 anys cotitzats.

Pròrroga de l’anomenada «clàusula de salvaguarda per a la jubilació»:
  • Es garanteixen els requisits i condicions previs a la Llei 27/2011 per a la jubilació d’aquelles persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans del 1 d’abril de 2013, que no hagin estat donades d’alta en cap altre règim de la Seguretat Social.
  • També es poden acollir a aquesta clàusula les persones amb relació laboral suspesa o extingida a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa, així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat al 1 d’abril de 2013.

 

Revaloració de les pensions:

Com en 2020, enguany la revaloració de les pensions serà del 0,9%.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors