Compartir
Les principals novetats de la reforma laboral són la reducció a dos tipus dels contractes temporals, la recuperació de la ultraactivitat indefinida i la creació d’un nou esquema d’ERTO estructural, anomenat RED.

El Consell de Ministres va aprovar ahir la reforma laboral que en aquests moments encara està pendent de publicar en el BOE però que està previst que entri en vigor abans de final d’any. Avancem les principals novetats:

Contractes temporals

Quedaran limitats a dues modalitats:

  • Estructural
  • Formatiu

Contractes temporals estructurals

En quins casos es podran fer ?

  • Quan hi hagi circumstàncies de la producció que així ho emparin. Entre elles estaria “l’increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions que, tot i tractant-se d’activitat normal de l’empresa, generen un desajust temporal entre l’ocupació estable disponible i la que es requereix”.
  • També es podran utilitzar per a la cobertura de la vacant d’un altre treballador, que es pot allargar fins que aquest es reincorpori al lloc de treball.

Quina serà la seva durada màxima ?

  • El temps màxim de durada per a aquests contractes serà de sis mesos ampliables a 12, sempre que ho permeti el conveni del sector.

Es podrà encadenar contractes temporals ?

Si, però es redueix l’encadenament dels contractes a l’hora de considerar un treballador indefinit de 24 a 18 mesos davant dels 24 mesos en un període de 30 mesos que actualment estava vigent.

Caldrà fer alguna cotització addicional ?

La reforma laboral també estableix que els contractes de durada determinada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresari a la finalització del mateix.

Contractes temporals formatius

Modalitats:

  • Formació en alternança
  • Obtenció de la pràctica professional

Contractes de formació en alternança: Busca adquirir la competència professional adequada corresponent a un nivell d’estudis determinat (FP, universitat o catàleg de qualificacions professionals del Sistema Nacional d’Ocupació).


Contractes per a l’obtenció de la pràctica professional: Podran fer-se fins a un màxim de tres (o cinc anys en el cas de persones amb discapacitat) després d’obtinguda la certificació. Tindran entre sis mesos i un any de durada.


Contractes fix-discontinu

Es potencia el contracte fix-discontinu com la fórmula idònia per a “la realització de treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada”.

Reforma de la subcontractació

El nou marc regulador determina que sempre hi haurà un conveni col·lectiu sectorial aplicable, que pot ser el de l’activitat desenvolupada a l’empresa principal o un altre si així ho determina la negociació col·lectiva sectorial dins de les normes generals.

El conveni d’empresa només el pot aplicar la contractista si determina millors condicions salarials que el sectorial que sigui aplicable.

Nou model d’ERTO

El nou model fixa com a causa estructural i diferenciada dels ERTO per força major les limitacions del desenvolupament habitual de l’activitat per decisió de l’autoritat competent.

Es potencien els ERTO amb exoneracions del 90% per a tots els casos de força major i del 20% per als ERTO anomenats ETOP, els vinculats a causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, que estaran lligats a la formació.

Si les empreses no compleixen el requisit de mantenir l’ocupació, estaran obligades a tornar totes les exoneracions de cada treballador el contracte del qual s’hagi extingit.

La protecció per desocupació per al treballador serà del 70% i preveu que no s’esgotin les prestacions. Per part seva, les companyies obtindran bonificacions addicionals a la Seguretat Social si posen en marxa cursos de formació per als seus empleats.

Ultraactivitat dels convenis

La nova norma, a diferència de la reforma del 2012, no estableix un període de “caducitat” una vegada que es denuncia el conveni.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors