Compartir

El  BOE del dia 30 de desembre del 2017 ha publicat el Reial decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) pel 2018 amb un increment del 4% respecte de les quanties vigents a l’any 2017. Destaquem:

Import del salari mínim interprofessional (SMI) per al 2018:

 • En general: Queda fixat en 24,53 euros/dia o 735,9 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. En còmput anual, el SMI queda establert en 10.302,6 euros.
 • Treballadors eventuals i temporers el serveis dels quals en una mateixa empresa no excedeixin dels 120 dies: 34,85 € per jornada.
 • Empleats de la llar que treballin per hores en règim extern: 5,76 € per hora efectiva treballada.

Aspectes a tenir en compte:

 • Retribucions en espècie: En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell.
 • Salari per jornada legal de treball: El SMI  s’entén referir a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure la part proporcional de diumenges i festius.
 • Jornades inferiors: Si es realitzes una jornada inferior a la jornada completa el SMI es rebrà a prorrata.
 • Complements salarials: S’addicionaran al SMI, en el seu cas i d’acord amb l’establert en convenis col·lectius i contractes de treball:
  • Els complements salarials a que es refereix l’art. 26.3 de l’Estatut dels Treballadors (complements personal del treballador, en atenció al treball realitzat o a la situació i resultats de l’empresa).
  • L’import corresponent a l’increment garantit sobre el salari a temps o en la remuneració a prima o incentiu a la producció.
 • Compensació: Els salaris professionals podran absorbir i compensar en còmput anual l’increment del SMI en la forma que preveu l’art. 3 de la disposició comentada.

Els nous imports del SMI no resultaran d’aplicació en els següents casos:

 • A les normes vigents a 31 de desembre del 2017 que utilitzin el SMI com a indicador o referència del nivell de renda per a determinar la quantia de determinades prestacions o per accedir a determinades prestacions, beneficis o serveis públics, excepte disposició expressa en contrari.
 • A qualssevol contractes i pactes de naturalesa privada vigents en la data assenyalada que utilitzin el SMI com a referència a qualsevol efecte, tret que les parts acordin l’aplicació dels nous imports del SMI.

Afectació del nou SMI a determinats convenis col·lectius:

 • Convenis col·lectius vigents a 1.1.2017, que utilitzin el SMI per determinar els increments salarials. En aquest cas, a no ser que les parts acordin alguna altra cosa,  la referència al SMI del 2018 s’entendrà referida al SMI del 2016 incrementat en un 2%.
 • Convenis col·lectius que van entrar en vigor després del 1.1.2017 i que seguien vigents a 26.12.2017 que utilitzin el SMI per determinar  els increments salarials.En aquest cas, a no ser que les parts acordin alguna altra cosa,  la referència al SMI del 2018 s’entendrà referida al SMI del 2017.
 • En qualsevol cas els salaris no podran ser inferiors, en el seu conjunt i en còmput anual, al SMI del 2018.

Previsió de nous increments del SMI en el futur: Es preveu increments del 5% i del 10% per als anys 2019 i 2020, respectivament, pel cas que l’economia registri un creixement del PIB real del 2,5% o superior i un increment de l’afiliació mitjana a la Seguretat Social superior a les 450.000 persones, tot això en termes interanuals. D’aquesta manera, en cas de complir-se aquests requisits, el 2019 el salari mínim interprofessional quedaria fixat en 772,80 €/mes i 25,76 €/dia, mentre que el 2020 l’import seria de 850,08 €/mes i 28,34 €/dia.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors