Compartir

El passat 30 d’abril us varem informar que l’Audiència Nacional va declarar, en dues sentències, de dates 4/12/2015 i 19/2/2016, que l’obligació de registre de la jornada de cada treballador que estableix l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors (ET) “a l’efecte del còmput d’hores extraordinàries” s’estén a tots els casos, tant si es tracta de treballadors contractats a temps parcial com si ho estan a temps complet  i no queda condicionada a la realització efectiva d’hores extres i/o complementàries.

Havent-se donat casos de sancions a empreses i a la llum de l’experiència recollida durant aquests mesos, hem considerar oportú revisar i reiterar la comunicació anterior i Destaquem el següent:

  • Obligació de registrar la jornada: El registre de jornada ha d’existir en tots els centres de treball, de forma obligatòria, independentment de la seva activitat o dimensió, sigui a través de mitjans mecànics o bé manuals.
  • Contingut del registre: En el registre hi ha de constar la concreta jornada  realitzada cada dia per tots i cada un dels treballadors en plantilla, especificant hora d’entrada i de sortida. Si el registre es manual, es aconsellable que hi consti la signatura del treballador. No hi ha obligació de conservar el registre una vegada lliurat al treballador el resum mensual, però fins aquell moment el registre s’haurà de conservar en  el centre de treball i a disposició dels inspectors de treball
  • Resum mensual de la jornada realitzada: Junt amb la nòmina mensual s’ha de lliurar als treballadors un resum de la jornada realitzada durant el mes i l’empresa s’ha de quedar una còpia del resum. El resum de la jornada també es pot consignar en la pròpia nòmina. Si el resum es lliura al treballador per separat es aconsellable fer signar una còpia per tenir constància del lliurament. Els resums mensuals de jornada s’han de conservar en el centre de treball durant 4 anys.
  • Incompliment de la obligació: L’incompliment de dur el registre diari de jornada o de lliurar al treballador el resum mensual de jornada podrà ser sancionat com infracció greu, amb multa de 626 a 6.250 €. En cas de contractes a temps parcial, si no hi hagués prova en contrari de que efectivament es un treball a temps parcial, es presumirà que el treball es a temps complet, el treballador podrà reclamar diferències salarials i l’inspector de treball podrà liquidar diferències de Seguretat Social amb recàrrec a partir del 22 de desembre del 2013.
  • Excessos de jornada: En el. cas que del registre de jornada resulti que s’ha excedit la jornada ordinària, cal tenir en compte que la llei permet distribució irregularment la jornada al llarg de l’any (Art. 34 D.L. 24.3.1995) i que durant l’any els treballadors poden realitzar un màxim de 80 hores extra, que es poden compensar amb dies de festa duran els quatre mesos següents (Art. 35 D.L. 24.3.1995).

 

laboral3

Som assessors laborals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a una de les nostres assessores laborals, rosaclara@rm-assessors.cat o montsepla@rm-assessors.cat.

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors