Compartir

Ahir el Congrés de Diputats va prorrogar l’estat d’alarma fins el 9 de maig i el BOE va publicar el RDL 11/2020, amb noves mesures urgents per afrontar la crisi del coronavirus que entraran en vigor avui, dia 23 d’abril.

Interpretem, resumim i destaquem el següent:

Pròrroga de l’estat d’alarma

 

Pròrroga: El Congrés de Diputats ha acordat prorrogar l’actual estat d’alarma fins el proper dia 9 de maig.

Flexibilització de mesures: El govern de l’Estat publicarà una normativa per tal que els menors de 14 anys puguin sortir a passejar a partir del proper diumenge, dia 26 d’abril. Es preveu una nova pròrroga a partir del 9 de maig que inclogui noves mesures per flexibilitzar el confinament.

 

Mesures relacionades amb els arrendaments dels locals de negoci de despatxos o d’indústries

 

Requisits per que s’hi puguin acollir les persones físiques o jurídiques que siguin arrendataris dels locals de negoci:

 • Els autònoms han d’haver estat afiliats i en alta en el règim corresponent de la Seguretat Social en data 14 de març.
 • A causa de l’estat d’alarma, s’ha de donar alguna d’aquestes dues circumstàncies:
  • Que la seva activitat hagués quedat suspesa.
  • Que la seva facturació en el mes anterior a aquell en que demani la mesura s’hagi reduït almenys en un 75% en relació a la facturació de la mitjana mensual del trimestre corresponent al mateix mes de l’any anterior.

 

Mesures en cas que l’arrendador sigui un gran tenidor d’habitatge (Persona física o jurídica que tingui més de 10 habitatges o més de 1500 m2. d’habitatges):

 • Data límit: Fins el 24 de maig, l’arrendatari podrà sol·licitar de l’arrendador, la concessió d’una moratòria en el pagament de la renda que s’aplicarà de manera automàtica (per tant, entenem que obligatòria) i que afectarà tot el període de temps que duri l’estat d’alarma. Aquesta moratòria la podrà demanar l’arrendatari fins un màxim de 4 mesos més en atenció a l’impacte que l’hi hagi provocat el coronavirus.
 • Ajornament: La renda s’ajornarà a partir de la següent mensualitat, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, que es comptaran a partir de el moment en finalitzi l’estat d’alarma, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans esmentat, i sempre dins del termini al llarg de el qual continuï vigent l’arrendament.
 • Interessos: La renda ajornada no meritarà interessos.

 

Mesures en cas que l’arrendador NO sigui un gran tenidors d’habitatge:

 • Data límit: Fins el 24 de maig, l’arrendatari podrà sol·licitar a l’arrendador l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s’hagués acordat abans amb caràcter voluntari.
 • Acord per disposar de la fiança: En aquest cas (que entenem requerirà acord per les dues parts) es permet l’ús de la fiança perquè l’arrendatari pugui afrontar el pagament de la renda amb més liquiditat.
 • Reposició de la fiança: En cas que es disposi total o parcialment de la fiança, l’arrendatari l’haurà de reposar en el termini d’un any des de la celebració de l’acord i, com a màxim, en el termini que resti de vigència del l’arrendament.

 

Mesures per a reforçar el finançament empresarial

 

Les empreses que siguin beneficiaries de programes de subvencions o ajuts reembossables, podran ajornar les quotes de març a juny i de fins a dos meses des de que acabi l’estat d’alarma. En tal cas hauran de satisfer les quotes ajornades abans no finalitzi el termini de pagament ordinari del reembors , sense que l’import ajornat meriti interessos.

 

Mesures fiscals

Modificació del tipus d’IVA:

 • Material sanitari necessari pel Covid-19: Amb vigència fins al proper 31 de juliol, es redueix al 0% l’IVA aplicable a l’entrega, importació i adquisició intracomunitària de material sanitari divers necessari pel Covid19 (detallat a l’annex del RD en qüestió) quan els destinataris siguin entitats públiques, entitats sense ànim de lucre i clíniques o centres hospitalaris. Aquestes operacions es documentaran en factura com operacions exemptes d’iva.
 • Llibres, revistes i diaris electrònics: Es redueix al 4% l’IVA dels llibres, revistes i diaris electrònics per alinear-lo a l’aplicable a les publicacions impreses i amb els mateixos requisits.

 

Mòduls: Pagaments a compte de l’IRPF i pagaments fraccionats de l’IVA, renúncia tàcita al sistema d’estimació objectiva i Iva simplificat:

 • Es permet descomptar els dies en que hagi estat vigent l’estat d’alarma: En els règims d’estimació objectiva d’IRPF i simplificat d’IVA, s’estableix que, a l’hora de realitzar el corresponent pagament a compte trimestral de cada impost es podrà descomptar els dies en què hagi estat vigent l’estat d’alarma.
 • Renúncia al sistema d’estimació objectiva pel 2020: Excepcionalment per a l’exercici 2020, es limita a un sol exercici la renúncia tàcita del sistema d’estimació objectiva per irpf (mòduls) i iva simplificat.
 • Retorn al sistema d’estimació objectiva pel 2021: La revocació per poder tornar a estar inclòs a mòduls a l’exercici 2021 s’haurà d’efectuar al proper desembre o tàcitament mitjançant la presentació en aquest sistema de les autoliquidacions d’Iva i Irpf del primer trimestre del 2021.

 

Impost de societats: Pagaments a compte.-

 • Es podrà optar per fer els pagaments a compte del 2020 en funció del benefici: En lloc de fer els pagaments a compte en proporció a la quota de l’últim exercici tancat, es podran fer en funció del benefici de l’exercici actual, en la forma següent:
  • El segon pagament (finalitzarà el 20 d’octubre): En funció del benefici dels nou primers mesos del 2020.
  • El tercer pagament (finalitzarà el 20 de desembre):  En funció del benefici dels onze primers mesos del 2020.
 • Exercici de la opció: Per al canvi d’opció únicament s’haurà de presentar l’autoliquidació corresponent amb el nou mètode en funció del benefici.

 

Finançament a través de la Línia d’Avals: S’estableix la possibilitat d’evitar l’inici del període executiu de cobrament de determinats deutes tributaris fins a l’obtenció del finançament a través de la Línia d’Avals i amb els requisits establerts.

 

Pròrroga de terminis: Anteriorment havíem informat de la pròrroga de determinats terminis, uns fins el dia 30 d’abril i altres fins el 20 de maig. Ara s’ha acordat una nova pròrroga i els terminis han quedat en la forma següent:

 • Recursos de reposició o reclamacions econòmic administratives: Des del 14 de març (declaració de l’estat d’alarma) fins el 30 de maig, el termini per interposar recursos de reposició o reclamacions econòmic administratives començarà a comptar-se des del 30 de maig de 2020 i s’aplicarà tant en els supòsits on s’hagués iniciat el termini per recórrer d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el termini el 13 de març de 2020, com en els supòsits on no s’hagués notificat encara l’acte administratiu o resolució objecte de recurs o reclamació. Idèntica mesura serà aplicable quan es tracti de la reclamació contra els actes de les hisendes locals.
 • Durada màxima per a la resolució dels òrgans econòmic administratius: El període comprès entre els dies 14 de març fins el 30 de maig de 2020 no computarà a efectes de la durada màxima del termini per a l’execució de les resolucions d’òrgans econòmic-administratius. També queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets previstos a la normativa tributaria.
 • Suspensió de terminis en el procediment tributari: Els següents terminis que no haguessin finalitzat abans del dia 18 de març, quedaran prorrogats fins el dia 30 de maig del 2020:
  • Pagaments ajornats i fraccionats.
  •  Per atendre requeriments, diligències i sol·licituds d’informació.
  • Per formular al·legacions.
 • Còmput de la durada màxima dels procediments i dels terminis de caducitat: No computarà el termini comprés entre els dies 18 de març i 30 de maig.,
 • Efecte de les notificacions: Quan s’acrediti un intent de notificació entre els dies 18 de març i 30 de maig, s’entendrà que la notificació s’ha produït el 30 de maig del 2020.

 

Mesures laborals i de Seguretat Social

 

Prestació d’atur: S’amplia la prestació t’atur als següents col·lectius:

 • Treballadors als quals s’hagués extingit el contracte durant el període de prova d’una feina nova a partir del 9 de març, amb independència del motiu pel qual haguessin extingit un contracte de treball anterior.
 • Treballadors que haguessin voluntàriament el seu contracte de treball a partir de l’1 de març en haver rebut  una nova oferta laboral ferma que després hagi decaigut.

 

Suspensió dels contractes de treball i reduccions de jornada (ERTO) per força major:

 • Es podran acollir a ERTO per força major aquelles empreses que, encara que siguin de sector considerats essencials,  s’hagin vist afectades per les mesures de reducció de la mobilitat i hagin vist minvats els seus ingressos.
 • La nova regulació només afecta a aquella part de les activitats essencials que les autoritats sanitàries hagi permès reduir (per exemple, odontòlegs, oftalmòlegs, fisioterapeutes, respecte d’aquella part de la plantilla que no atengui els serveis requerits per sanitat, etc.).

 

Treballadors fixes discontinus:

 • S’habilita una protecció més elevada per als treballadors que tenen un contracte fix-discontinu de manera que l’empresa els podrà incorporar als ERTO i podran percebre la prestació d’atur encara que l’haguessin esgotat.
 • Es troben en aquest cas els treballadors contractats per temporada, els quals tindran dret a rebre la prestació d’atur durant 90 dies, independentment que haguessin consumit la seva desocupació o que haguessin cotitzat.

 

Teletreball i dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada dels treballadors. Pròrroga fins el 23 de juny: A partir del 14 de març, amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma, es va declarar el caràcter preferent del teletreball sempre que fos possible i el drets dels treballadors a adaptar l’horari i a reduir jornada per necessitats familiars relacionades amb el coronavirus. Aquestes mesures han estat prorrogades dos mesos, fins el 23 de juny del 2020.

 

Treballadors autònoms: opció per alguna mútua col·laboradora amb la Seguretat Social: Els treballadors autònoms podran optar per una mútua d’accidents de treball al mateix temps que demanin la prestació per cessament d’activitat. En tal cas la nova entitat els hi podrà facilitar la tramitació i reconèixer la prestació per cessament d’activitat. En cas d’una futura incapacitat temporal, la prestació també s’hauria de demanar a la nova mútua col·laboradora per que la s’hagués optat.

 

Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social en què el termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny del 2020:

 • Termini de la sol·licitud d’ajornament: Les sol·licituds s’hauran d’efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d’ingrés i l’ajornament es concedirà mitjançant una única resolució.
 • Amortització dels imports ajornats: L’import ajornat s’amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d’amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent en el qual s’hagi dictat, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats.
 • Incompatibilitat: L’ajornament serà incompatible amb la moratòria de quotes. En cas que al sol·licitant l’hi hagués estat concedida la moratòria de quotes es tindrà per no presentada la sol·licitud d’ajornament.

 

Inspecció de Treball. Responsabilitat de les empreses per frau en els ERTO:

 • Suspensió de terminis mentre duri l’estat d’alarma: Es suspenen els terminis d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, excepte en els casos en els quals la intervenció de l’organisme sigui necessària per garantir la protecció de l’interès general o per estar relacionats amb la Covid-19.
 • Sancions a les empreses per frau en els ERTO: Es reforcen els mecanismes de control i sanció recollits en el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, i es configura una sanció específica aplicable a les empreses que presentin sol·licituds fraudulentes per a l’obtenció d’ERTO. La responsabilitat empresarial implicarà en aquest supòsit la devolució, per part de l’empresa, de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors.

Som assessors fiscals, laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors