Compartir

En el BOE del 8 de juliol s’ha publicat el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, que, entre altres mesures i amb efectes des del 9 de juliol, prorroga, fins el 30 de setembre del 2020, la moratòria hipotecària i sobre crèdits no hipotecaris i crèdits al consum, els contractes d’arrendament d’habitatge habitual i el bo social sobre subministraments bàsics (aigua, llum i gas). Destaquem el següent:

 

 

Pròrroga de la moratòria hipotecària, sobre crèdits no hipotecaris i crèdits al consum:

 • L’ampliació afecta als deutes hipotecaris per a l’adquisició d’habitatge habitual o d’immobles afectes a l’activitat econòmica. Es podrà sol·licitar fins al 29 de setembre i tindrà una durada de tres mesos.
 • Una vegada concedida la moratòria, l’entitat creditora comunicarà al Banc d’Espanya la seva existència i durada. Els imports que serien exigibles al deutor, si no s’apliqués la moratòria, no es consideraran vençuts. Durant el període de suspensió no es reportarà interès.
 • L’aplicació de la suspensió no requerirà acord entre les parts, ni cap novació contractual, però s’haurà de formalitzar en escriptura pública i inscriure’s en el Registre de la Propietat.
 • L’ajornament legal i l’ofert pel sector bancari es podran gaudir consecutivament, de manera que les persones que s’acullin a totes dues moratòries es beneficiaran de tres mesos més sense obligacions de pagament de cap mena i d’altres 9 mesos sota les condicions del mercat, això és, probablement sense perdó dels interessos.
 • Quan l’entitat financera concedeixi, simultàniament o successiva, una moratòria legal i una moratòria convencional, l’acord de moratòria convencional subscrit amb el deutor recollirà expressament el reconeixement de la moratòria legal, i se suspendran els efectes de la moratòria convencional fins al moment de la seva finalització.

 

Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual:

 • La pròrroga es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre amb una durada de 6 mesos i sota les mateixes condicions pactades inicialment.
 • Afecta als contractes en que, dins del període comprès des de 9 de juliol fins al 30 de setembre de 2020, finalitzi el període de pròrroga obligatòria o el període de pròrroga tàcita.
 • Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l’arrendador, tret que es fixin altres termes o condicions per acord entre les parts.
 • Serà també l’últim dia del mes de setembre el que marcarà la data límit per demanar un ajornament extraordinari en el pagament de la renda quan es tracti d’arrendadors considerats com a grans tenidors d’habitatges o empreses públiques, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, exclosos garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m².

 

Subministraments d’energia elèctrica i altres: Fins al 30 de setembre de 2020, les companyies subministradores no podran suspendre el subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, inclosos els gasos manufacturats i els gasos liquats del petroli, gas natural i aigua als consumidors persones físiques en el seu habitatge habitual, per motius diferents de la seguretat del subministrament, de les persones i de les instal·lacions, encara que consti aquesta possibilitat en els contractes de subministrament o accés subscrits pels consumidors de conformitat amb la normativa sectorial que els resulti d’aplicació en cada cas.

 

Suspensió de les obligacions derivades de crèdits sense garantia hipotecària:

 

 

 • Una vegada realitzada la sol·licitud de la suspensió i acreditada la situació de vulnerabilitat econòmica, el creditor procedirà a la suspensió automàtica de les obligacions derivades del crèdit sense garantia hipotecària.
 • L’aplicació de la suspensió no requerirà acord entre les parts perquè faci efecte, ni cap novació contractual. No obstant això, si el crèdit o préstec estigués garantit mitjançant algun dret inscriptible diferent de la hipoteca o hagués accedit al Registre de venda a terminis de béns mobles, serà necessària la inscripció de l’ampliació de termini que suposi la suspensió.
 • Una vegada aplicada la suspensió el creditor comunicarà al Banc d’Espanya la seva existència i durada. Els imports que serien exigibles al deutor si no s’apliqués la moratòria no es consideraran vençuts. La suspensió tindrà una durada de tres mesos ampliables mitjançant acord del Consell de Ministres.

 

Bo social: Amb la finalitat d’homogeneïtzar la durada de les mesures socials i que la seva retirada no es produeixi de manera desordenada, es prorroga de manera automàtica fins al 30 de setembre la vigència del bo social per a aquells beneficiaris als quals els venci amb anterioritat a aquesta data

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors