Compartir
El Covid-19 ha afectat de forma molt greu la salut de moltes persones i la economia de tothom. Aquesta incidència en l’economia repercuteix en la forma següent en la declaració de la renda del 2020 que s’haurà de presentar fins el proper 30 de juny.

Treballadors afectats per ERTO:

S’haurà de declarar les prestacions rebudes. Si la declaració surt a ingressar, el pagament es podrà fraccionar en 6 quotes.

Treballadors que hagin fet teletreball des de casa:

Si l’empresa s’hagués limitat a compensar les despeses originades pel teletreball, el treballador no haurà de declarar les quantitats rebudes per aquest concepte, però si l’empresa hagués satisfet per aquest concepte una quantitat que superi les despeses, el treballador haurà de declarar la diferència.

Arrendador d’immobles que s’hagin vist obligats a negociar la renda amb els seus arrendataris:

En cas de reducció temporal de la renda o de moratòria en el pagament d’algunes mensualitats, l’arrendador sols haurà de declarar l’ingrés que correspongui als imports realment facturats. No obstant, si s’hagués condonat el deute, l’arrendador s’haurà d’imputar la renda com si l’hagués cobrada.

Empresaris i autònoms. Estimació objectiva:

No es computarà com a període d’activitat els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020, ni els dies del segon semestre de 2020 en els quals, amb l’estat d’alarma declarat o sense, s’hagués suspès l’activitat a causa de les mesures adoptades per la Covid-19.

Del rendiment net resultant dels mòduls s’aplicarà una reducció general del 20% (en lloc del 5%). La reducció serà de fins el 35% per a les activitats relacionades amb l’hostaleria, el turisme i el comerç.

La prestació extraordinària per cessament d’activitat concedida per la Seguretat Social s’haurà de declarar com un rendiment del treball i l’exclusió de pagament de les quotes del RETA no es considera ingrés ni despesa.
Les subvencions rebudes de la Generalitat que tinguin per objecte compensar la pèrdua d’ingressos en l’activitat, s’haurà d’imputar a l’exercici en què es concedeixin.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors