Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

El poper dia 1 de gener de 2023 entrarà en vigor el nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables (IPRN) que es va crear en la Llei 7/2022, de 8 d’abril.

Resumim alguns dels aspectes que considerem més importants,

 

1.- Consideracions generals.

Regulació: Articles 67 a 83 (ambdós inclosos) de la Llei 7/2022 de 8 d’abril. En aquests moments encara s’està a l’espera del reglament que desenvolupi la Llei.

Fet imposable:  La primera venda o lliurament pel fabricant, la importació, l’adquisició intracomunitària de bens i la introducció irregular dels productes gravats que es detallen al punt 2 següent.

És un impost finalista. Es a dir, tributa en el destí on es consumeix el producte gravat.

Exempcions:

 • Envasos destinats a medicaments
 • Rotllos de plàstics destinats a l’ensitjat de farratges i cereals d’us agrícola i ramader.
 • Les importacions o adquisicions intracomunitàries que no excedeixin de 5 Kg, en un mes.

 

Subjectes passius:  Les persones físiques o jurídiques que fabriquin, importin o realitzin adquisicions intracomunitària de bens subjectes a l’impost.

Meritació:

 • Fabricació: en el moment de fer la primera entrega.
 • Importació:  en el moment que es meritin els drets d’importació.
 • Adquisició intracomunitària de bens:  El dia 15 del mes següent a aquell en que comenci l’expedició o transports del bens amb destí a l’adquirent o a la data d’emissió de la factura si aquesta és anterior.

 

Base imposable: Quantitat de plàstic NO REUTILITZABLE en Kg.

Tipus impositiu: 0,45€/kg.

Quota a ingressar:  S’aplicarà a la base imposable (quantificada en kg) el tipus impositiu vigent. Es podrà deduir els conceptes que s’indicaran al punt 4 següent. Possibilitat de sol·licitar devolució.

 

2.- Productes objecte de l’impost i no subjeccions. Alguns exemples pràctics.

Estan subjectes a l’impost:

 • Els envasos NO REUTILITZABLES que continguin plàstic NO RECICLAT,  es consideren envasos aquells articles dissenyats per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies.
 • Els productes de plàstic semielaborats destinats a l’obtenció dels envasos indicats anteriorment (làmines de termoplàstic).
 • Els productes que continguin plàstic destinats a permetre el tancament (encara que sigui tancament de productes node plàstic com por ser el vidre), la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables.

Es considera no reutilitzable aquell producte que objectivament i segons la seva fabricació no està destinat a utilitzar de forma recurrent.

La casuística dels productes gravats és molt amplia detallem alguns: Tapes i taps d’envasos no reutilitzables, làmines de termoplàstic, malles i xarxes plàstic, anelles, cintes d’embalar, film protector, borses o sacs de plàstic, penjadors, borses d’enviament de productes-catàlegs-revistes, envasos mono dosis (oli, vinagre), ampolles-bidons-garrafes, brides, grapes, pinces que formen part de l’envàs, caixes i similars que continguin un sol producte o sortit, embolcall de caramels-gelats, films de protecció de mercaderies i fils de bombolles, caixes de cartó amb contingut de plàstic.

No estan subjectes a l’impost: entre d’altres, els ambientadors, bolígrafs, borses d’escombraries, cartutxos impressores, encenedors, i els penjadors venuts per separat.

 

3.- Facturació. Obligacions formals.

Fabricació: El fabricant haurà de repercutir a la primera venda o entrega l’impost corresponent. Aquest impost també formarà part de la base imposable de l’iva. Les factures del fabricant hauran de reflectir tots els elements necessaris per al càlcul de l’impost (quantitat de plàstic no reutilitzable en Kg, quota repercutida).

Importació o adquisicions intracomunitàries: el subjecte passiu (adquirent) haurà de justificar la quantitat en KG de plàstic no reutilitzable i no reciclat que contenen els envasos. Aquesta justificació es podrà fer mitjançant qualsevol prova admesa en dret com pot ser la indicació a la factura o certificat del proveïdor.

 

4.- Devolucions i deduccions de l’impost.

Es podrà sol·licitar devolució o practicar la deducció en el cas de productes que hagin tributat i que posteriorment es destinin a exportacions, vendes intracomunitàries, us sanitari o modificació dels envasos per ser reutilitzables. S’haurà de justificar i acreditar documentalment.

Devolució:  La devolució es  podrà sol·licitar en el cas de no tenir obligació de declarar periòdicament per aquest impost i mitjançant el model A22 (pendent d’aprovació i publicació).

Deducció: La deducció la practicaran, a la liquidació corresponent, els subjectes passius que estiguin obligats a presentar declaració periòdica mitjançant el model 592 (pendent d’aprovació i publicació).

 

5.- Obligacions formals dels subjectes passius de l’Impost.

Com hem dit, son subjectes passius les persones físiques o jurídiques que realitzin la fabricació, transformació o adquisició intracomunitària d’envasos gravats per aquest impost i hauran de complir les següents obligacions:

Donar-se d’alta en el registre:

 • S’hauran de donar d’alta en el registre corresponent de l’Agència Tributària que els hi atorgarà un Codi d’Identificació del Plàstic – CIP.
 • Aquesta alta es pot gestionar a partir del dia 1 de desembre de 2022 i tindrà efectes a partir del 1 de gener de 2023.

Declaracions periòdiques: Hauran de presentar declaracions periòdiques (model 592) en els mateixos terminis que l’autoliquidació d’iva (mensual o trimestral).

Registre comptable: Hauran de confeccionar un registre comptable de forma electrònica que hauran de presentar en els terminis establerts. Els termes, requisits i casos d’aquest registre està pendent d’aprovació. Aquesta obligació s’inicia al mes de juliol del 2023 per al primer semestre de 2023, la resta s’ha de presentar al mes següent del període de liquidació (Com s’ha dit, mensual o trimestral coincident amb l’obligació periòdica de l’iva).

 

6.- Acreditació de les exempcions i dels materials.

Envasos destinats a us sanitari: es necessitarà la declaració prèvia de l’adquirent del seu destí per poder gaudir de l’exempció. S’aconsella que aquesta declaració es facin en cada comanda.

Materials reciclats: L’acreditació dels materials reciclats haurà de ser certificada mitjançant entitat degudament acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació – ENAC.

Quantitat de plàstic no reciclat que contenen els envasos:  Per justificar la quantitat de plàstic no reciclat que contenen els envasos s’haurà de realitzar mitjançant qualsevol prova admesa en dret.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors