Compartir
blog 1 assessoria integral girona i figueres | RM Assessors
S’amplia de tres a sis mesos el termini que la seva empresa disposarà per a dur a terme els tràmits necessaris de recuperació de l’IVA.

S’ha introduït millores crucials per la Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023 (LPGE) a l’hora de recuperar l’IVA repercutit, amb l’ampliació dels terminis per a dur a terme els tràmits i flexibilitzant-se la manera de reclamar el pagament.

Requisits per poder recuperar l’IVA dels impagats fins a 2022

  • Havien d’haver transcorregut sis mesos o un any des de la data de la venda o de la prestació del servei. Facturant més de 6.101.121,04 euros a l’any, el termini d’espera era d’un any.
  • Que s’hagués reclamat el deute per via judicial o per requeriment notarial.
  • I que la rectificació de les factures impagades i la resta de tràmits per recuperar l’IVA es realitzessin en els tres mesos següents al transcurs del termini de sis mesos o del termini de l’any, segons correspongués.

A més, en cas que el client morós no actués en la condició d’empresari o professional (és a dir, si era un particular o un ens públic), només era possible recuperar l’IVA de les factures de més de 300 euros (IVA exclòs). En cas de factures d’un import igual o inferior l’empresa havia de donar l’IVA per perdut.

Nova regulació a partir del 2023

  • Es permet la modificació de la base imposable en cas de crèdits incobrables a conseqüència d’un procés d’insolvència declarada per un òrgan jurisdiccional d’un altre estat membre.
  • Es rebaixa de 300 a 50 euros l’import mínim de la base imposable de l’operació quan el destinatari morós tingui la condició de consumidor final (quan el client no actua com a empresari o professional). Cal entendre que aquest canvi afecta no només a les operacions realitzades a partir de 2023 sinó també a les realitzades anteriorment i que encara estiguin en termini per a ser rectificades.
  • S’estableix la possibilitat de substituir la reclamació (que és un dels requisits per a recuperar l’IVA), judicial o requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament al deutor (per exemple, mitjançant un burofax).
  • S’estén de 3 a 6 mesos el termini per a recuperar l’impost des que el crèdit és declarat incobrable. Aquesta última mesura s’acompanya d’un règim transitori perquè es puguin acollir al nou termini de sis mesos tots els subjectes passius de l’IVA el termini de modificació dels quals no hagués caducat el dia 1 de gener de 2023.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors