Compartir

Ha sortit publicada la Ordre TMA 378/2020 de 30 d´abril en el BOE del dia 1 de maig. Va entrar en vigor el passat dia 2 i regula els ajuts transitoris de finançament pels arrendataris d’habitatge habitual. Destaquem el següent:

En que consisteixen ela ajuts ? Es facilita la possibilitat d´obtenir un préstec bancari en condicions especials i amb aval de l’Estat.

Quins requisits bàsics han de reunir els arrendataris ?

 • L’arrendament ha de ser d’habitatge habitual i permanent.
 • Han de tenir un contracte en vigor, emparat la la Llei d’Arrendaments Urbans.
 • S’han de trobar en situació de vulnerabilitat econòmica per la COVID-19.
 • Han de ser residents a Espanya.

 

Quins requisits complementaris han de reunir els arrendataris ?

 • Acreditar que la persona arrendatària o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per alguna de les següents situacions:
  • Haver passat a la situació d’atur per estar afectat per un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO).
  • Haver reduït la seva jornada per motiu de cures.
  • Haver cessat en una activitat per compte propi o acreditar altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que impliquin la reducció d’ingressos a conseqüència de l’expansió de la COVID-19.
 •  Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no arribi al límit de cinc vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (des d’ara IPREM), és dir 2.689,20.- €.
 • Que la renda del lloguer, més les “despeses i subministraments bàsics” (inclou servei d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i contribucions a la comunitat de propietaris) resulti igual o superior al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

 

Quines seran les característiques del préstec ?

 • El préstec es concedirà per un import de fins al 100% de l’import de sis mensualitats de la renda del lloguer, amb un màxim de 5.400 euros (900 euros per mensualitat de renda).
 • Les sis mensualitats del préstec podran incloure la del mes d’abril del 2020 i no podran incloure les posteriors a 6 mesos a comptar de la signatura del préstec.
 • El termini d’amortització inicial podrà ser de fins a 6 anys, podent-se pactar un període de carència de sis mesos.
 • L’entitat de crèdit abonarà l’import del préstec directament a la persona o entitat arrendadora de l’habitatge, prèvia comunicació al titular del préstec.
 • Les despeses i interessos del préstec no podran superar l’import resultant d’aplicar el tipus 1,5% TAE al préstec i l’entitat de crèdit no podrà exigir a l’interessat la contractació de cap producte o servei addicional.

Som administradors de finques i agents immobiliaris. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a ad.finques@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors