Compartir

Finalment el Parlament de Catalunya ha aconseguit aprovar els pressupostos. Això, que no deixa de ser una bona notícia ja que desbloqueja partides necessàries per la despesa social, té com a contrapartida una pujada d’impostos, especialment sensible pel que fa a les successions i a les donacions, que s’ha concretat en la LLEI 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. publicada en el DOG del passat dia 30 d’abril. L’entrada en vigor s’ha produït el passat dia 1 de maig. Resumim i destaquem el següent:

Impost sobre els habitatges buits

 Concepte: Aquest impost l’han de pagar les persones jurídiques que siguin propietàries d’habitatges que estiguin buits sense causa justificada durant més de dos anys.

Modificacions: S’estableix les següents bonificacions de la quota en cas que part dels habitatges es destinin a lloguer assequible.

Percentatge d’habitatges destinats a lloguer assequible Bonificació (%)
Menys del 5%  0,0
Del 5% al 10%  7,5
Més del 10% i fins al 25% 22,5
Més del 25% i fins al 40% 37,5
Més del 40% i fins al 67% 56,3
Més del 67% 75

 

Impost sobre la renda de les persones físiques

 

Increment del mínim exempt: Amb efectes des del dia 1 de gener del 2020, s’incrementa un 10% el mínim exempt amb la finalitat de rebaixar l’impost a les persones que tenen un nivell de renda més baix.

 • Mínim exempt amb caràcter general: 5.550 euros.
 • Mínim exempt quan la suma de la base liquidable general i especial és inferior a 12.450 euros: 6.105 euros.

 

Augment de la tarifa a les persones amb la renda més elevada: També amb efectes des del dia 1 de gener del 2020, L’escala del tram autonòmic de l’IRPF, queda a Catalunya en la forma següent:

Base liquidable
Fins a (euros)
Quota íntegra
(euros)
Resta base liquidable
Fins a (euros)
Tipus aplicable
Percentatge (%)
    0   0 17.707,20 12,00
 17.707,20  2.124,86 15.300,00 14,00
 33.007,20  4.266,86 20.400,00 18,50
 53.407,20  8.040,86 36.592,80 21,50
 90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50
120.000,00 22.958,31 55.000,00 24,50
175.000,00 36.433,31 En endavant  25,50

 

Impost sobre successions i donacions

Les modificacions de major impacte són les següents: Reintroducció dels coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent per als contribuents dels grups I i II (descendents, ascendents, cònjuge i parella estable), amb l’objectiu de dotar l’impost d’un impacte redistributiu més gran i reduir les disparitats econòmiques, i la modificació del règim de bonificacions en la quota.

 

Augment de la quota tributaria en les herències a favor de descendents, cònjuge i ascendents i parella estable (Grups I i II de la tarifa): S’ha reintroduït els coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent en les herències en favor dels descendents, cònjuge i ascendents. Fins ara en tots aquest casos s’aplicava el coeficient multiplicador “1” a la tarifa de l’impost, mentre que amb aquesta reforma aquest coeficient multiplicador es va incrementant per trams fins a l’1,2 en funció del patrimoni preexistent:

 • De 0 a 500.000,00 €:                                       1,00
 • De 500.000.01 a 2.000.000,00 €:                1,10
 • De 2.000.000.01 a 4.000.000,00 €:            1,15
 • Més de 4.000.000,00 €:                                 1,20

 

Modificació del regim de bonificacions en la quota: Les bonificacions sobre la quota tributària resultant, que fins era eren del 99% en cas que heretés el  cònjuge o parella estable i entre el 99% i el 20% de bonificació en funció de la base imposable de l’herència en favor de descendents o d’ascendents, ara ha quedat entre el 99% i el 20% en tots els casos i en funció de l’escala següent:

a) Escala pels contribuents del grup I (descendents menors de 21 anys).

ase imposable Bonificació (%) Resta base imposable Bonificació marginal (%)
     0,00  0,00 100.000,00 99,00
 100.000,00 99,00 100.000,00 97,00
 200.000,00 98,00 100.000,00 95,00
 300.000,00 97,00 200.000,00 90,00
 500.000,00 94,20 250.000,00 80,00
 750.000,00 89,47 250.000,00 70,00
1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00
1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00
2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00
2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00
3.000.000,00 57,37 en endavant 20,00

 

b) Escala per a la resta de contribuents del grup II (descendents de 21 anys o més, cònjuge, parella estable o ascendents):

 

Base imposable Bonificació (%) Resta base imposable Bonificació marginal (%)
    0,00  0,00 100.000,00 60,00
 100.000,00 60,00 100.000,00 55,00
 200.000,00 57,50 100.000,00 50,00
 300.000,00 55,00 200.000,00 45,00
 500.000,00 51,00 250.000,00 40,00
 750.000,00 47,33 250.000,00 35,00
1.000.000,00 44,25 500.000,00 30,00
1.500.000,00 39,50 500.000,00 25,00
2.000.000,00 35,88 500.000,00 20,00
2.500.000,00 32,70 500.000,00 10,00
3.000.000,00 28,92 en endavant   0,00»

 

Pèrdua del dret a bonificació: Els contribuents dels grups I i II (descendents, ascendents i cònjuge/parella estable) no tindran dret a la bonificació en la quota en el cas que optin per aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions següents:

 • Reducció per l’adquisició de bens afectes a l’empresa familiar, participació en negocis familiars, explotacions agràries o forestals o al patrimoni cultural o natural.
 • Exempcions i reduccions per a la modernització de les explotacions agràries.
 • Qualsevol altra reducció de la base imposable o exempció que requereixi que el contribuent la sol·liciti i que depengui de la concurrència de determinats requisits el compliment dels quals correspongui exclusivament a la voluntat del contribuent, excepte la reducció que correspongui a l’habitatge habitual del causant que s’aplicarà en tots els casos.

 

 Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

 

Tipus de gravamen reduït en l’adquisició d’habitatge habitual per famílies monoparentals: El tipus de gravamen serà del 5% sempre que la suma de les bases imposables menys el mínim personal i familiar totals de la família monoparental no superin els 30.000 euros, més 12.000 euros per cada fill que excedeixi del nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de família monoparental de categoria especial.

 

Bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries: Es modifica la regulació de la bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries, en què es redueix a tres anys el termini de què disposen per a revendre l’habitatge. Aquesta reducció del termini de 5 a 3 anys no resultarà aplicable als fets imposables acreditats abans del dia 1 de maig del 2020. Als efectes de l’aplicació de la bonificació, cal tenir en compte les regles especials següents:

 • Quan es transmetin habitatges que formin part d’una edificació sencera en règim de propietat vertical, la bonificació només és aplicable en relació amb la superfície que s’assigni com a habitatge en la divisió en propietat horitzontal posterior, i en resta exclosa la superfície dedicada a locals comercials.
 •  La bonificació és aplicable a l’habitatge i al terreny en què es troba enclavat sempre que formin una mateixa finca registral i la venda posterior dins el termini fixat comprengui la totalitat de la finca.
 • En el cas d’adquisició de parts indivises, el dia inicial del termini dels tres anys és la data d’adquisició de la primera part indivisa.

 

Altres bonificacions de l’impost:

 • Constitució del regim de propietat horitzontal, regulat a l’article 553-53 del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, i per parcel·les en els supòsits de polígons industrials i logístics: Bonificació del 60% de la quota per actes jurídics documentats. Aquesta  bonificació serà vigent fins el dia 31 de desembre del 2023.
 • Actes notarials en què es formalitzen els dipòsits d’arres penitencials d’acord amb l’article 621- del Codi Civil de Catalunya i la resta de documents notarials que es puguin atorgar per a la seva cancel·lació registral: Bonificació del 100% de la quota per actes jurídics documentats.

 

Obligacions formals en relació a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions

 

Presentació de documents a la oficina liquidadora: La presentació dels documents dels fets imposables de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions no és necessària si el notari autoritzant ha fet prèviament la tramesa de la declaració informativa de l’escriptura corresponent.

Termini de presentació de les autoliquidacions complementàries en cas de pèrdua del dret a aplicar un benefici fiscal: En el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data en què s’ha produït l’incompliment, s’haurà de presentar i ingressar una autoliquidació complementària sense l’aplicació del benefici, i amb els interessos de demora corresponents.

 

Impost sobre les estades en establiments turístics

 

 Es modifica el fet imposable: s’inclou com a fet imposable en quan a embarcacions de creuer turístic.

Es modifica el tipus de de gravamen i la quota:

Tipus d’establiment Tarifa General (en euros) Tarifa especial (en euros)
Barcelona ciutat Resta de Catalunya
1. Hotel de 5 estrelles, gran luxe, càmping de luxe i establiment o equipament de categoria equivalent 3,50 € 3,00 € 5,00 €
2. Hotel de 4 estrelles i 4 estrelles superior, i establiment o equipament de categoria equivalent 1,70 € 1,20 € 3,50 €
3. Habitatge d’ús turístic 2,25 € 1,00 €
4. Resta de càmpings i resta d’establiments i equipaments  1,00 €  0,60 € 2,50 €
5. Embarcació de creuer

– Més de 12 hores
– 12 hores o menys

 

3,00 €
1,00 €
3,00 €
1,00 €

Barcelona: Es faculta a l’Ajuntament de Barcelona a establir, per ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes establertes així com els requisits, límits i condicions., així com els requisits de facturació.

Efectes de la modificació:

 • La nova tarifa s’aplicarà a les estades que s’iniciïn a partir del dia 1 de juliol del 2020.
 • En el cas que en el moment de fer una reserva anticipada s’hagués cobrat la totalitat de l’estada i també d’aquest impost, s’aplicarà la tarifa vigent en aquell moment.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors