Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

La Llei 26/2014, de 27 de novembre, va introduir diverses modificacions en la regulació de l`Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en la seva disposició addicional primera va modificar el text refós de la Llei que regula els plans i fons de pensions per tal de permetre que els partícips puguin disposar anticipadament dels seus drets consolidats corresponents a les aportacions fetes amb almenys deu anys d’antiguitat.

Ara s’ha publicat el Reial Decret 62/2018, de febrer que modifica els reglaments de plans i fons de pensions i dels plans de previsió social empresarial que recull aquella facultat de disposició anticipada. Destaquem:

Ha de constar que es possible la disposició anticipada: Per a poder disposar dels drets econòmics de forma anticipada serà necessari que així consti en les especificacions del pla de pensions o en el contracte d’assegurança.

La quantia disponible per disposar-ne anticipadament haurà de constar en la informació: En la informació que almenys un cop l’any l’entitat asseguradora haurà d’enviar a l’assegurat i als beneficiaris s’haurà de fer constar la quantia de l’import a final d’any, susceptible de disposició anticipada.

La disposició anticipada es podrà fer en una o més vegades, sempre que les especificacions del Pla o el contracte d’assegurança ho tinguin previst.

La primera disposició anticipada es podrà fer a partir del dia 1 de gener del 2025: Totes les aportacions realitzades abans del 2015 es podran fer líquides a partir del 2025 i les realitzades amb posterioritat s’haurà de deixar transcórrer els deu anys corresponents.

Disposició anticipada, també en cas d’atur o de malaltia greu: En les especificacions del Pla també es podrà preveure el pagament anticipat de la prestació de jubilació quan el partícip extingeix-hi la seva relació laboral i passi a la situació d’atur i també en el cas de malaltia greu.

Aportacions anteriors a 1 de gener del 2007: En el moment de demanar el cobrament anticipat s’haurà de fer constar si els drets consolidats a percebre han de ser posteriors o anterior al dia 1 de gener del 2007, en cas que n’hi hagués.

Embargament: El drets consolidats del partícip en un pla de pensions no podran ser objecte d’embargament mentre no es causi dret a la prestació o mentre no puguin ser disponibles o efectius.

Som corredors d’assegurances. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 095,  o per correu electrònic adreçat al nostre mediador d’assegurances: jordipol@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors