Compartir

En el BOE del 4 de desembre s’ha publicat l’Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, que desenvolupa per a l’any 2021 el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit (IVA), mantenint l’estructura de l’Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre, que ha estat l’aplicable per a l’any 2020.

A continuació exposem el més significatiu d’aquesta Ordre de “mòduls” que aporta poques novetats respecte a l’aplicable per a l’any 2020.

En relació amb el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF:

  • Es mantenen per a l’exercici 2021 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació aplicables l’any 2020.
  • Es conserva la reducció general del 5% del rendiment net de mòduls per a tots els contribuents i s’assenyala, així mateix, que aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats.

 

Pel que fa al règim simplificat de l’IVA: Es manté el mateix regim aplicable per a l’exercici 2020.

Pròrroga dels límits quantitatius per aplicar mòduls: Podran seguir en mòduls el 2021 aquells que no superin els següents límits de facturació el 2020: per al conjunt d’activitats econòmiques, 250.000 euros. I 125.000 euros quan el destinatari sigui empresari o professional.

Així doncs, tret que es produeixi algun canvi d’última hora, aquests límits quedaran en els següents termes (recordi que superar-ne algun suposa l’exclusió del règim de mòduls):

Concepte (1) Anys 2020 i 2021 A partir de 2022

Vendes totals

250.000 150.000 (2)

Vendes a empresaris

125.000 75.000

Compres (no immobilitzats)

250.000 150.000
  1. Volum d’operacions realitzades l’any anterior.
  2. En activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el límit serà de 250.000 euros.

 

Vendes i compres. En computar aquests límits de vendes i compres, tingui en compte totes les seves activitats econòmiques. A més:

  • Si el seu cònjuge, descendents o ascendents realitzen la seva mateixa activitat juntament amb vostè (compartint mitjans i direcció), haurà de computar també les vendes i compres d’aquests.
  • I si actua a través d’una societat civil o d’una comunitat de béns, haurà d’incloure les vendes i compres d’aquestes entitats.

 

Terminis de renúncies o revocacions: Els subjectes passius que desitgin renunciar al règim o revocar la seva renúncia per a l’any 2021 disposaran per exercitar aquesta opció des del dia 5 de desembre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020. No obstant l’anterior, també s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2021) en què hagi de fer efecte aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia hagi de presentar la primera declaració.

Recomanem analitzar si a causa de la crisi sanitària convé seguir en mòduls o optar pel règim general de l’IVA i el d’estimació directa de l’IRPF. El millor es esperar a fer aquest anàlisi es mes d’abril de 2021, en presentar la declaració del primer trimestre,  ja que en aquell moment se sabrà millor com evoluciona el seu negoci el 2021 per la pandèmia.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors