Compartir

El 30 de novembre acaba el termini per presentar la declaració model 232

El pròxim 30 de novembre (per a entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural) finalitza el termini per presentar la declaració informativa d’operacions vinculades d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals durant l’exercici 2022 (model 232).


Són entitats o persones vinculades: una entitat i els seus socis, administradors, i els seus cònjuges o parents fins al tercer grau; dues entitats pertanyents al mateix grup i els seus socis, administradors i els seus cònjuges o parents fins al tercer grau; una entitat i una altra participada en almenys el 25% del capital social.

Destaquem el següent:

Quines operacions s’ha de declarar ?

  • Operacions amb persones o entitats vinculades
  • Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals.

En quin termini s’ha de presentar la declaració ?

Per a les operacions reportades durant l’exercici 2022 (el període impositiu del qual coincideixi amb l’any natural), el termini de presentació del model és el 30-11-2023.

Per a la resta d’entitats (període impositiu no coincideixi amb l’any natural): en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Qui l’ha de presentar la declaració ?

L’han de presentar els contribuents de l’impost sobre societats que facin les següents operacions amb persones o entitats vinculades:

  • Operacions fetes amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 € de valor de mercat.
  • Operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascuna d’aquestes operacions en el període impositiu superi els 100.000c€ (vendes d’immobles, de participacions, etc.).
  • Quan existeixin operacions del mateix tipus que, al seu torn, utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% del volum de negoci de l’entitat.
  • Si s’aplica la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, en obtenir rendes a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.
  • En aquells casos en els quals el contribuent faci operacions i tingui valors en països o territoris qualificats de paradisos fiscals independentment del seu import.

Sancions:

L’Agència Tributària pot sancionar amb 20 euros per dada omesa, amb un mínim 300 euros i un màxim 20.000 euros. No obstant això, si la declaració es presenta fora de termini sense requeriment previ, la sanció i límits anteriors es rebaixen a la meitat.

D’altra banda, la presentació del model 232 incorrecta, inexacta o amb dades falses, exposa al contribuent a una multa pecuniària proporcional de fins al 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500 €.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors