Compartir
L’administrador social que treballi per una societat i en tingui el control efectiu haurà d’estar d’alta en el Regim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA). En el cas que aquest administrador  tingui a més una activitat econòmica al seu nom haurà de pagar una sola quota i podrà decidir si se la desgrava dels rendiments del treball que rebi de la societat o del rendiment de la seva activitat econòmica. Si la quota del RETA la paga la societat, el seu import s’haurà d’imputar a l’administrador social com a retribució en espècie.

En quin cas s’entén que un administrador social té el control efectiu d’una societat ?

En qualsevol d’aquests tres casos:

  • Quan sigui titular d’almenys 1/3 del capital social.
  • Quan sigui titular d’almenys la meitat del capital social juntament amb els familiars amb qui convisqui.
  • Quan sigui titular d’almenys un 25%  del capital social si tingués atribuïdes funcions de direcció o gerència.

 

Que ha de fer l’administrador social que a més de tenir en control efectiu d’una societat faci un altra activitat econòmica per compte propi ?

  • Seguretat Social: En cas de pluralitat d’activitats, hi ha d’haver una alta única en el RETA, sense perjudici de l’obligació de declarar totes les activitats.
  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) Quan un contribuent que desenvolupa una activitat econòmica, es determina el seu rendiment en estimació directa, i percep, a més, rendiments del treball com a administrador d’una societat, la Direcció General de Tributs (DGT)estableix que el contribuent podrà decidir si es minoren en els rendiments del treball o en els rendiments de l’activitat econòmica.

 

 

 

Què succeeix quan les quotes són assumides per la societat?

En el cas de l’administrador que tingui el control efectiu de la societat, és el mateix administrador qui s’ha de fer càrrec a títol personal del pagament de la cotització al RETA.

No obstant això, és molt habitual que aquesta quota d’autònoms es carregui en el compte bancari de la societat sense que l’administrador/soci la restitueixi.

En aquest cas, quan l’empresa paga aquestes quotes de cotització dels administradors llavors aquest import es considerarà com una retribució en espècie.

Aquestes quotes del RETA tenen la consideració de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments nets del treball.

En incloure la quota d’autònoms com un rendiment en espècie de l’administrador/soci, la despesa per la quota de la Seguretat Social en el RETA que assumeix l’empresa és deduïble per a l’empresa en l’impost sobre societats com a despesa de personal i deduïble per a l’administrador/soci en l’IRPF com a cotitzacions a la Seguretat Social.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors