Compartir

 

En l’última part de l’any és molt recomanable fer una estimació de la liquidació dels diferents impostos abans del tancament de l’exercici per tal d’obtenir una informació aproximada de quina serà la factura fiscal de l’exercici en curs, i així tenir la capacitat de poder actuar.

Destaquem els següents aspectes a considerar:

Impost sobre societats

Consideracions fiscals

 • Tipus de gravamen reduït en l’impost sobre societats (IS): A partir de l’exercici 2023 s’ha reduït del 25 al 23% el tipus de gravamen per a les entitats amb un volum net de negoci inferior a 1.000.000 € en el període impositiu immediat anterior i que no tingui la consideració d’entitat patrimonial.
 • Amortització accelerada de determinats vehicles (amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn en 2023, 2024 i 2025): les inversions en vehicles nous de les tipologies FCV (vehicle elèctric de cèl·lules de combustible), FCHV (vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible), BEV (vehicle elèctric de bateries), REEV (vehicle elèctric d’autonomia estesa) o PHEV (vehicle elèctric híbrid endollable), afectes a activitats econòmiques i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2023, 2024 i 2025, es podran amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització.
 • Pròrroga de la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues: s’estableix que no es computaran les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins al tancament de l’exercici que s’iniciï l’any 2024.
 • Deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial: les societats podran practicar una deducció en la quota íntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 €.
 • Empreses emergents (“Llei de Start-ups”):
  • S’estableix un tipus impositiu del 15% per a les empreses emergents en el primer any en què tinguin base imposable positiva i en els 3 següents, sempre que mantinguin la qualificació d’emergents.
 • Ajornament de deutes tributaris: Es permet l’ajornament del deute tributari de l’impost sobre societats en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos respectivament. I s’elimina l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’Impost sobre societats en els dos anys posteriors a aquell en el qual la base imposable sigui positiva.

Consideracions comptables

 • Comptabilització de l’Impost sobre societats de l’exercici 2023: Encara que l’impost sobre societats de 2023, de les entitats l’exercici de les quals coincideix amb l’any natural, s’autoliquidarà a juliol de 2024, la despesa per impost sobre benefici caldrà comptabilitzar-la a la fi d’aquest exercici 2023 i, per tant, això exigirà calcular l’impost a pagar i fer tots els ajustos al resultat comptable, quantificar la reserva de capitalització, decidir la compensació de bases imposables negatives o determinar l’import de les deduccions.
 • Ajustos comptables i extracomptables: Es important detectar si falta alguna cosa per comptabilitzar i corregir errors, reclassificació dels saldos dels comptes en funció del venciment, etc.

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) d’empresaris i professionals

 • Obligació de declarar dels autònoms: a partir del 2023 estaran en qualsevol cas obligades a declarar totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta com a autònoms.
 • Exempció per despesa de quilometratge: amb efectes des del 17 de juliol de 2023 s’augmenta a 0,26 € per km recorregut (abans 0,19 €) l’import exceptuat de gravamen de les quantitats destinades a les despeses de locomoció.
 • Despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada: En l’exercici 2023 el percentatge de deducció per al conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació es del 7% (abans 5%). Recordem que la deducció no pot excedir dels 2.000 €, i aquest límit absolut roman inalterat.
 • Contribuents en estimació objectiva (“mòduls”): Es va prorrogar els límits excloents del mètode d’estimació objectiva per a 2023 (les quanties de 250.000 € i de 125.000 €), i d’altra banda, es va augmentar la reducció general sobre el rendiment net de mòduls.
 • Aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (inclou plans de pensions i plans de previsió assegurats): des de l’1 de gener de 2023, les reduccions en la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social tenen els següents límits màxims:
  • En general, el límit màxim és el menor entre el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques rebuts individualment en l’exercici o 1.500 euros anuals.
  • Aquest límit s’incrementarà en cas de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix pla en que es faci les contribucions empresarials, sense que en qualsevol cas  la quantia màxima de reducció pugui superar els 8.500 euros anuals.
  • Addicionalment, s’estableix un límit addicional de 5.000 euros anuals per a les primes d’assegurances col·lectives de dependència pagades per l’empresa.
 • Tipus de gravamen de l’estalvi: Per l’exercici 2023 es regulen nous tipus de gravamen, afegint dos trams a la base liquidable entre 200.000 i 300.000 € amb tipus del 27% (abans 26%) i a partir de 300.000 €, que s’aplica el tipus del 28% (abans 26%). Aquesta modificació és aplicable també als contribuents que es beneficien del règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol.

Empreses emergents en l’IRPF (“Llei de Start-ups”)

 • Que és una empresa emergent ? : Es tracta d’empreses de menys de cinc anys de vida que desenvolupin projectes innovador i escalables (amb capacitat per que el seu rendiment augmenti notablement a mida que augmenti el nombre de clients).
 • “Stok opcions”: S’eleva l’import de l’exempció de tributació de les opcions sobre accions (stock options) de 12.000 a 50.000 € anuals en el cas de lliurament per part d’empreses emergents d’accions o participacions derivades de l’exercici d’opcions de compra i es flexibilitzen les condicions de generació d’autocartera en societats de responsabilitat limitada.
 • Deducció per inversions: S’amplia també la base màxima de deducció per inversió en empreses de nova o recent creació (de 60.000 a 100.000 € anuals), el tipus de deducció (que passa del 30 al 50%), així com el període en el qual es considera de recent creació que puja de 3 a 5 anys, amb caràcter general, o a 7 per a empreses d’uns certs sectors.

Facturació electrònica obligatòria per a autònoms i pimes

 • Les empreses i professionals han de saber que quedaran obligats a expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals.
 • Aquesta regla general produirà efectes:
  • (i) per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals sigui superior a 8 milions d’euros: al cap d’un any d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari;
  • (ii) per a la resta dels empresaris i professionals: al cap de dos anys d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari
 • Entrada en vigor: En principi estava prevista pel 2024 però està pendent d’aprovar-se el reglament que determinarà l’entrada en vigor.

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors