Compartir
Recordem que LOrdre Ministerial HFP/816/2017, de 28 d’agost, publicada al BOE de 30 d’agost de 2017 regula la obligació d’informar a Hisenda de les operacions que vinculin diferents persones o quan estiguin relacionades amb paradisos fiscals. En resumirem tot seguit els aspectes que considerem més rellevants

Qui està obligat a declarar ?

 • Les societats i els altres entitats que tributin a l’Impost de Societats.
 • Els contribuents de l’impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent.
 • Les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger que tinguin presència a territori espanyol.

Quines operacions es considera que estan vinculades ?

 • Les operacions en que intervinguin d’una part el declarant i de l’altra:
  • Els seus socis o partícips.
  • Els seus consellers o administradors. (excepte per que fa a la retribució per a l’exercici de les seves funcions).
  • El cònjuge i altres familiars fins el tercer grau dels seus socis o partícips, consellers o administradors.
  • Els consellers o administradors d’una altra entitat, sempre que ambdues entitats pertanyin al mateix grup.
  • Una altra entitat en la que la primera hi participi com a mínim en un 25%.
 • Les operacions en que intervinguin dues entitats:
  • Que pertanyin a un mateix grup.
  • En les que els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges i altres familiars fins el tercer grau hi participin com a mínim en un 25%.
 • Les operacions en que intervingui una entitat resident a territori espanyol i un seu establiment permanent a l’estranger.

Quines operacions s’haurà de declarar ?

 • Les operacions realitzades entre les mateixes persones i entitats quan l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000,00€ a valor de mercat.
 • Operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cada una d’aquest tipus d’operacions en el període impositiu superi els 100.000,00€.
 •  Amb independència de l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, existirà sempre l’obligació de declarar aquelles operacions del mateix tipus que utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import conjunt de les mateixes en el període impositiu sigui superior al 50% de la total xifra de negocis de l’entitat.
 •  Operacions en les que el contribuent realitzi operacions o tingui valors en països o territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals amb independència del seu import.

Quines son les operacions específiques ?

 • Les realitzades entre un contribuent de l’IRPF en el desenvolupament d’una activitat econòmica a la que resulti d’aplicació el mètode d’estimació objectiva (mòduls) i una entitat en la que el contribuent o el seu cònjuge o familiars fins el tercer grau hi participin com a mínim en un 25%.
 • Operacions de transmissió de negocis.
 • Operacions de transmissió de valors o participacions representatius de la participació a fons propis de qualsevol tipus d’entitats no admeses a negociació en alguns dels mercats regulars de valors, o que estiguin admesos a negociació en mercats regulats situats a països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
 • Operacions sobre immobles.
 • Operacions sobre actius intangibles.

Operacions que no s’haurà de declarar:

 • Les realitzades entre entitats que integrin el mateix grup de consolidació fiscal, sens perjudici d’allò que estableix l’article 65.2 de la Llei de l’impost sobre societats (obligació de documentació i informació de les operacions de cessió de determinats actius intangibles).
 • Les operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d’interès econòmic i les unions temporals d’empreses i de les societats de desenvolupament industrial regional i inscrites al registre especial del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
 • Les operacions realitzades a l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

Termini de presentació:  

La declaració model 232 s’haurà de presentar per via telemàtica durant el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.
Per tant, per a exercicis fiscals que finalitzin a 31 de desembre de cada any, el període de presentació serà durant el mes de novembre de l’any següent a l’exercici tancat. Es a dir, durant aquest mes de novembre del 2021 la declaració de l’exercici 2020.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors