Compartir
S’ha ampliat el període per que les persones vulnerables puguin sol·licitar la pròrroga extraordinària de l’arrendament durant sis mesos. També s’amplia la moratòria per a sol·licitar la moratòria temporal i extraordinària del pagament de la renda.

El Reial decret llei 21/2021, de 26 d’octubre acorda la pròrroga de les mesures de protecció social per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica. Destaquem el següent:

Ampliació del període per a sol·licitar la pròrroga extraordinària de sis mesos

  • Si la pròrroga del contracte finalitza abans el 28 de febrer del 2022, l’arrendatari podrà demanar una pròrroga extraordinària de la durada de l’arrendament durant 6 mesos.
  • L’arrendador no s’hi podrà oposar llevat acord entre les parts o que l’arrendador acrediti la necessitat d’ocupar l’habitatge per a si o per als seus familiars en base al que diu l’art. 9.3. de la LAU.
  • Si l’arrendatari ja va gaudir anteriorment d’aquesta pròrroga extraordinària, ara no la podrà demanar de nou.

Ampliació del període per a sol·licitar la moratòria temporal i extraordinària en el pagament de la renda, quan l’arrendador sigui un gran tenidor

  • Aquesta mesura sols afecta als habitatges de grans tenidors (propietaris de més de 10 immobles).
  • A falta d’acord antre les parts, l’arrendatari en situació de vulnerabilitat disposa fins el 28 de febrer de 2022 per a demanar a l’arrendador un ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda durant un màxim de quatre mesos.
  • Rebuda la sol·licitud, en el termini de set dies l’arrendador haurà de respondre a l’arrendatari si opta per una reducció del 50% de la renda durant aquell període o pel fraccionament de les quotes del període ajornat durant un màxim de 3 anys (o durant el temps que resti per finalitzar el contracte o la seva pròrroga) sense interessos. A falta de resposta s’entendrà que opta pel fraccionament.

Ampliació del període de suspensió dels procediments judicials

  • S’amplia fins el 28 de febrer de 2022 el període de suspensió dels procediments de desnonament i de llançament per a llars vulnerables sense alternativa residencial.
  • La suspensió del llançament serà pel temps estrictament necessari, atès l’informe dels serveis socials.
  • Els arrendadors afectats per la suspensió del termini de desnonaments i llançaments, podran demanar, fins el 31 de març de 2022, una compensació quan l’administració competent, en els tres mesos següents a la data en què s’emeti l’informe dels serveis socials no hagués adoptat les mesures indicades.
  • La compensació consistirà en el valor mitjà de la renda més les despeses de l’habitatge que siguin a càrrec de l’arrendador, fins que el Tribunal aixequi la suspensió o, com a màxim, fins el 28 de febrer de 2022.
Som Administradors de finques, Agents de la propietat immobiliària i Agents immobiliaris. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors