Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors
Han quedat sense efecte els articles de la Llei d’hisendes locals, necessaris per calcular l’anomenat impost de plusvàlua. A partir d’ara els ajuntaments no podran liquidar l’impost.

El Tribunal constitucional ha publicat avui una nota informativa avançant el contingut d’una sentència del `Ple del Tribunal que declara inconstitucionals i nuls els apartats 1, 2a) i 4 de l’art. 107 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.

D’una primera lectura podem treure les següents conclusions:

Contingut de la sentència

La sentència considera que els apartats 1 – segon paràgraf, 2a) i 4 de l’art. 107 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals son inconstitucionals i nuls, donat que estableixen un mètode objectiu de determinació de la base imposable de l’Impost sobre l’increment de valor del terrenys de naturalesa urbana (l’anomenada plusvàlua municipal) segons el qual es determina que sempre ha existit un augment de valor dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència de que aquest increment sigui real o no.

Falta de retroactivitat

En la pròpia sentència es diu que la decisió no tindrà efectes retroactius i que, per tant, no afectarà a les resolucions fermes ja adoptades.

Sens perjudici d’un estudi més detallat quan es conegui la sentència en la seva totalitat, entenem que si que es podrà impugnar les liquidacions i actes administratius que encara no siguin ferms.

Paralització de l’impost

A la pràctica, el que ha acordat el Tribunal Constitucional significa que mentre les cambres legislatives no esmenin, cap transmissió haurà de pagar res en concepte de Plusvàlua a l’ajuntament pertinent, ja que el sistema de càlcul previst no es pot aplicar.

Resolucions anteriors

Aquesta es la tercera sentència que dicta el Tribunal Constitucional sobre l’impost de plusvàlua. En la darrera del 2019 el TC ja va declarar que no s’havia de pagar l’impost quan la quota a pagar superi el guany patrimonial obtingut en la venda de l’immoble

Son assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors