Compartir
Es reduirà el límit d’aportacions als plans de pensions, es mantindrà els límits actuals per quedar inclòs en el sistema de mòduls de IRPF i IVA, i s’establirà un tipus mínim de tributació a l’Impost de Societats. Aquestes son algunes de les novetats que incorpora el projecte de Llei de pressupostos general de l’Estat per a l’any 2022.

Destaquem a continuació les principals novetats fiscals previstes per a l’any 2022, tot insistint en que pel moment no es més que un projecte de llei que haurà de ser ratificat per les corts espanyoles.

1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

1.1. Reducció aplicable en la base imposable per aportacions i contribucions a plans de pensions i a altres sistemes de previsió social:
  • Límit màxim d’aportacions a plans individuals: 1.500 euros anuals (fins ara 2.000 euros).
  • Límit màxim d’aportacions a plans d’empresa: 8.500 euros anuals (fins ara 8.000 euros), no sols mitjançant la realització de contribucions empresarials, com ja succeeix, sinó també mitjançant aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social sempre que aquestes aportacions siguin del mateix import o inferior a la respectiva contribució empresarial.
1.2. Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF per a 2022
  • Límit màxim del volum total d’operacions: El volum d’operacions del conjunt de les activitats econòmiques l’any anterior (excepte les agrícoles, ramaderes i forestals) no ha de superar els 250.000 euros. Aquest límit serà de 125.000 euros quan correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura en ser el destinatari un empresari o professional que actuï com a tal.
  • Límit màxim del volum de compres: El volum de compres de bens i serveis l’any anterior, excloses inversions, no ha de superar els 250.000 euros.

2. IMPOST SOBRE SOCIETATS

2.1. Establiment de tributació mínima per a determinats contribuents.

Això suposa que, com a resultat de l’aplicació de les deduccions, no es podrà rebaixar la quota líquida per sota d’aquest import.

  • Tributació mínima del 15%: S’estableix una tributació mínima del 15 % de la base imposable per a aquells contribuents de l’impost amb un import net del volum de negocis igual o superior a vint milions d’euros durant els dotze mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu o que tributin en el règim de consolidació fiscal, en aquest cas, siguin quin sigui l’import del seu volum de negocis.
  • Entitats de nova creació: El tipus de tributació mínima serà del 10 % en les entitats de nova creació, el tipus de les quals és del 15 per cent, i del 18 % per a les entitats de crèdit i d’exploració, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs el tipus general dels quals és del 30 %.
  • Cooperatives: En el cas de les cooperatives, la quota líquida mínima no podrà ser inferior al resultat d’aplicar el 60 % a la quota íntegra.
2.2. Reducció de la bonificació per a les entitats dedicades a l’arrendament d’habitatge

Es redueix del 85 al 40 % la bonificació fiscal per a les entitats que es dediquen a l’arrendament d’habitatge.

2.3. Deduccions i bonificacions de la quota íntegra del grup fiscal

La quota íntegra del grup fiscal minorada en l’import de les deduccions i bonificacions que poguessin resultar d’aplicació, no podran donar lloc, en cap cas, a una quota líquida negativa.

3. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

3.1. Límits per a l’aplicació del règim simplificat:
  • Límit màxim del volum total d’operacions: El volum d’operacions del conjunt de les activitats econòmiques l’any anterior, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes, no ha de superar els 250.000 euros. Aquest límit serà de 125.000 euros quan correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura en ser el destinatari un empresari o professional que actuï com a tal.
  • Límit màxim del volum de compres: El volum de compres de bens i serveis l’any anteriors, excloses inversions, no ha de superar els 250.000 euros.
3.2. Límits per a l’aplicació del Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA:

250.000 euros, tenint en compte les adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat, realitzades l’any immediat anterior.

4. ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

4.1. Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

Es fixen les seves quanties per a 2022 les quals es veuen incrementades en un 2,5 per cent respecte a anys anteriors i són les següents:

a) diari, 19,30 €

b) mensual, 579,02 €

c) anual, 6.948,24 €,

d) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l’IPREM serà de 8.106,28 € quan les normes es refereixin SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.948,24 €.

4.2. Interès legal dels diners i interès de demora

Es fixen l’interès legal dels diners i l’interès de demora en un 3 % i en un 3,75 %, respectivament, sense variació, per tant, respecte a anys anteriors.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors