Compartir
Augmentarà la cotització dels autònoms i caldrà estar al corrent de quotes per accedir a reduccions i bonificacions de la Seguretat Social. Son algunes de les novetats que incorpora el projecte de Llei de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022.

Destaquem a continuació alguna de les novetats que es preveuen per a l’any 2022 en matèries laboral i de la Seguretat Social, tenint en compte que de moment es sols un projecte que haurà de ser ratificat per les corts espanyoles.

1. Increment del 2,5 % de la quantia de l’IPREM

 • 19,30 euros/dia.
 • 579,02 euros/mes.
 • 6.948,24 euros/any (8.106,28 euros quan es tracti de normes en què la referència a l’SMI va ser substituïda per la de l’IPREM i s’incloguin les pagues extres).

2. Tipus d’interès legal dels diners

Es manté en el 3 %, i el de demora en el 3,75 %.

3. Les retribucions en el sector públic pujaran un 2 %

Les retribucions del personal al servei del sector públic es podrà incrementar fins a aquest percentatge màxim.

4. Pensions: revaloració i altres circumstàncies

 • Pensions de la Seguretat Social: S’incrementaran amb l’IPC dels 12 mesos previs a desembre 2021.
 • Prestacions no contributives de jubilació i d’invalidesa: S’incrementaran en un 3%.
 • Complement per habitatge: Es manté en 525 euros/any.
 • Pensions de l’extingit SOVI: Es fixen en 6.370 euros/any.
 • Límit d’ingressos per percebre els complements per mínims: Es fixa en 7.939 euros/any (1.321 euros més anuals si hi ha cònjuge a càrrec).
 • Límit màxim anual de les pensions públiques: El mateix del 2021 (2.709,49 euros/mes) incrementat amb l’IPC dels dotze mesos previs a desembre 2021.

5. Cotització a la Seguretat Social

 • Base màxima: 4.139,40 euros mensuals.
 • Bases mínimes: S’incrementaran en el mateix % d’increment del salari mínim interprofessional (SMI), encara per decidir.
 • Cotització per contingències comuns i hores extra: Es mantenen els tipus actuals.
 • Empleats de la llar: Les bases de cotització s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti l’SMI.

6.- Cotització al RETA (autònoms):

 • Bases màxima i mínima: La base màxima de cotització al RETA serà de 4.139,30 euros/mes, i la mínima de 960,60 euros/mes.
 • Tipus de cotització: Contingències comunes, 28,30 %; contingències professionals, 1,30 % (0,66 % per incapacitat temporal i 0,64 per incapacitat permanent, mort i supervivència); treballadors exclosos de cotitzar per contingències professionals, cotització del 0,10 % per finançar prestacions.
 • Base mínima de cotització per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2021 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu: 1.234,80 euros mensuals.

7. Fons de pensions

Es modifica el límit màxim del total d’aportacions i contribucions empresarials anuals als plans de pensions: no podrà excedir de 1.500 euros (el topall anterior, conforme a la Llei de pressupostos de 2021, estava en 2.000 euros); límit que s’incrementarà en 8.500 sempre que aquest augment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior de la respectiva contribució empresarial.

8. Modificació de la Llei General de la Seguretat Social sobre els criteris per obtenir beneficis en la cotització

Per obtenir reduccions, bonificacions o qualsevol altre benefici en les bases, tipus i quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, les empreses i altres subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar s’hauran de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social en relació amb l’ingrés per quotes i conceptes de recaptació conjunta, així com respecte de qualsevol altre recurs de la Seguretat Social que sigui objecte de la gestió recaptatòria de la Seguretat Social, en la data de la seva concessió.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors