Compartir
entrada exempple

Tal com varem informar en el seu dia, des del passat 12 de maig totes les empreses estan obligades a registrar la jornada dels seus treballadors. Ara la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha publicat el Criteri tècnic 101/2019 aplicable a les actuacions inspectores en matèria de registre de jornada. Destaquem el següent:

  • Treballadors a jornada completa: Les actuacions subjectes a la interpretació del present criteri tècnic es refereixen als contractes de treball a jornada completa, sense perjudici del que s’assenyala en la llei respecte als contractes a temps parcials.
  • El registre de jornada ha de garantir el control del temps de treball: La gestió del registre és una obligació de resultat que comporta haver d’establir fàcticament un registre, i no és una opció per a l’empresari. No es tracta d’una fi en si mateix, sinó d’un instrument per al control de la normativa del temps de treball.
  • No s’exigeix el registre de les interrupcions o pauses dintre la jornada: El criteri aclareix que el que ha de ser objecte de registre és la jornada de treball realitzada diàriament, i no s’exigeix expressament el registre de les interrupcions o pauses a l’inici i final de la jornada que no tinguin el caràcter de temps efectiu de treball. Ara bé, si el registre no recull una visió adequada i completa del temps de treball es podria presumir que la jornada comprèn tot el temps des de l’inici a la finalització de la jornada registrada, i correspondrà a l’ocupador l’acreditació que no és així.
  • El registre pot ser electrònic o manual: S’ha de tractar d’un sistema objectiu, que garanteixi la fiabilitat, veracitat i no alteració a posteriori, amb independència que s’utilitzin mitjans electrònics, telemàtics o merament manuals.
  • El registre s’ha de fer un cop realitzada la jornada de treball: El registre de la jornada no s’entendrà compliment amb la mera exhibició d’un horari, del calendari laboral o els quadrants. Aquests proporcionen una previsió de les hores de treball però s’exigeix que el registre es realitzi després de la seva realització.
  • El registre s’ha de conservar documentat, sigui en mitjans físics o electrònics: Respecte a la manera de conservació del registre, és vàlid qualsevol medi físic o de qualsevol altre tipus, però ha de ser documentat, per la qual cosa en aquells casos en què el registre es realitzi per mitjans electrònic o informàtics, la Inspecció podrà requerir la impressió dels registres, la seva descàrrega o subministrament en suport informàtic i en format llegible i tractable. No se’n requereix la totalització, és a dir, no és necessari que l’empresa faci la suma de les jornades realitzades i d’aquesta informació a la Inspecció.
  • Els treballadors tenen dret a consultar el registre de jornada: El registre ha de ser accessible en qualsevol moment no només per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, també quan així sigui sol·licitat pels treballadors o els seus representants, i físicament ha d’estar i romandre en el centre de treball o ser accessible des d’ell de forma immediata. Això no implica l’obligació de lliurament d’una còpia del registre, tret que així ho prevegi el conveni col·lectiu o pacte exprés sobre aquest tema.
  • Règim sancionador: Es tipifica com a infracció greu la transgressió de les obligacions en matèria de registre de jornada

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors