Compartir
Les empreses de reduïda dimensió, aquelles l’import net del volum de negocis de les quals és inferior a 10 milions d’euros, poden aplicar una sèrie d’incentius fiscals que els permet reduir la seva tributació en l’impost sobre societats.

Quines empreses tenen la consideració de reduïda dimensió ?

 • Aquelles empreses que el seu volum de negocis en l’exercici anterior hagi estat inferior a deu milions d’euros (si forma part d’un grup, per calcular aquesta xifra ha de tenir en compte les dades consolidades del grup).
 • No obstant això, encara que en un exercici el volum de negocis superi els deu milions d’euros (i deixi de ser pime en l’exercici següent), pot ser que encara pugui continuar gaudint d’aquests incentius tres anys més. Això passarà si en l’exercici en el qual superi aquest volum i en els dos exercicis anteriors ha complert els requisits per a ser pime.

Quins components cal considerar per determinar el volum de negoci ?

Components positius:

 1. Les vendes i prestacions de serveis derivats de l’activitat ordinària de l’empresa.
 2. Els lliuraments de béns i prestacions de serveis que efectuï l’empresa a canvi d’actius no monetaris o com a contraprestació de serveis que li representen despeses.
 3. La part de les subvencions atorgades en funció de les unitats de producte venudes i que forma part del seu preu de venda.

Components negatius:

 1. Les devolucions de vendes.
 2. Els ràpels sobre vendes o prestacions de serveis.
 3. Els descomptes comercials que s’efectuïn en els ingressos objecte de còmput en el volum anual de negocis.

Quins incentius fiscals s’aplica a les empreses de reduïda dimensió ?

 • Llibertat d’amortització per a inversions generadores d’ocupació, fins a un màxim de 120.000 € per cada persona/any d’increment de plantilla.
 • Amortització accelerada
 • Reserva d’anivellament
 • Pèrdues per deterioració dels crèdits per insolvències de deutors, fins a l’1% dels deutors existents a la conclusió de període impositiu.
 • Deducció de la recuperació del cost del bé recollit en les quotes d’arrendament pagades, quan s’adquireixen béns mobles o immobles en règim d’arrendament financer, amb el límit del coeficient màxim de taules multiplicat per 3.
Referència Incentiu / Deducció / Límits
Llibertat d’amortització per a la inversió en elements nous de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries. Amb efectes des de l’01-01-2015, s’afegeix l’exigència que s’afectin activitats econòmiques. Sempre que, durant els vint-i-quatre mesos següents a la data de l’inici del període impositiu en què els béns adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l’empresa s’incrementi respecte de la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors, i aquest increment es mantingui durant un període addicional de vint-i-quatre mesos.

Quantia de la inversió: el resultat de multiplicar 120.000 € per l’increment net de la plantilla mitjana.

Acceleració de l’amortització dels elements nous de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries i de l’immobilitzat intangible. Amb efectes des de l’01-01-2015, aquests elements patrimonials s’han d’afectar a les activitats econòmiques del contribuent. Amortització en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització oficialment aprovades.
Pèrdues per deterioració dels crèdits per possibles insolvències de deutors. És deduïble la pèrdua per deterioració dels crèdits per a la cobertura del risc derivat de les possibles insolvències fins al límit de l’1% sobre els deutors existents a la conclusió del període impositiu.

Per als exercicis iniciats durant el 2020 i el 2021, i per als contribuents que tinguin la consideració d’empreses de reduïda dimensió, es redueix de 6 a 3 mesos el termini que ha de transcórrer des del venciment de l’obligació fins a la meritació de l’impost, per poder deduir la despesa per deterioració de crèdits per la possible insolvència dels deutors.

Amortització d’elements patrimonials objecte de reinversió (elements de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a explotacions econòmiques). Desapareix amb efectes des de l’01-01-2015. Règim transitori: si els amortitzessin pel triple del coeficient de taules en exercicis iniciats abans de l’01-01-2015, conforme al que es preveu en el TRLIS, podran continuar fent-ho d’acord amb la disposició transitòria vint-i-vuitena de la nova LIS Règim transitori: si els amortitzessin pel triple del coeficient de taules en exercicis iniciats abans de l’01-01-2015, podran amortitzar-se en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 3 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització oficialment aprovades.
Reserva d’anivellament Amb efectes des de l’01-01-2015, s’introdueix un règim denominat “reserva d’anivellament de bases imposables negatives” que suposa una reducció de fins al 10% de la base imposable amb un límit màxim anual d’1 milió d’euros (o l’import que proporcionalment correspongui en cas que el període impositiu de l’entitat fos inferior a l’any).

Aquest benefici fiscal té les següents característiques:

 La reducció que es faci en la base imposable per aquest motiu s’ha d’integrar en les bases imposables dels períodes impositius que concloguin en els cinc anys immediats i successius a la finalització del període en què s’hagués fet la minoració, a mesura que l’entitat obtingui BIN. L’import que no s’hagi integrat a la finalització d’aquest termini per no haver-se generat BIN suficient, s’addicionarà a la base imposable del període corresponent a la conclusió del termini.

 S’ha de dotar amb càrrec als beneficis de l’exercici en el qual es faci la minoració una reserva per l’import de la minoració que serà indisponible durant el període de cinc anys anteriorment assenyalat. En cas que no es pugui dotar aquesta reserva, la minoració estarà condicionada al fet que es doti amb càrrec als primers beneficis d’exercicis següents respecte dels quals resulti possible realitzar aquesta dotació.

L’incompliment d’aquest requisit determina la integració en la base imposable de les quantitats que haguessin estat objecte de minoració, incrementades en un 5%.

 Les quantitats destinades a la dotació d’aquesta reserva no es poden aplicar simultàniament al compliment de la reserva de capitalització regulada també en la LIS.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat. 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors