Compartir

Es habitual que amb motiu del Nadal les empreses obsequiïn el seu personal i altres col·laboradors amb una cistella, un sopar, etc. Resumim a continuació quin ha de ser el tractament fiscal d’aquesta despesa en els diferents impostos:

Activitats econòmiques: Impost sobre societats i IRPF:

 • Obsequis al personal: Serà una despesa deduïble quan l’obsequi al personal vingui establert pel conveni col·lectiu o formi part dels usos i costums de l’empresa.
 • Obsequis a clients o proveïdors. Requisits per que la despesa es pugui deduir:
  • L’obsequi haurà de ser personalitzat (portarà el logo i/o el nom de l’empresa).
  • La despesa estarà limitada a l’1% de l’import net del volum de negoci del període impositiu corresponent.
 • Mostres i demostració de productes: Seran deduïbles sense límit les despeses derivades del lliurament gratuït de mostres, o els lliuraments relacionats amb els ingressos (per exemple, els obsequis oferts per a aconseguir una visita demostrativa dels productes).

 

Rendiments del treball: IRPF: 

 • Treballador: Es considera retribució en espècie pel valor de l’obsequi.
 • Empresa: Haurà de realitzar el corresponent ingrés a compte de la referida retribució en espècie i incloure-la en les declaracions de retencions i a la Seguretat Social.

 

IVA:

 • L’IVA d’aquestes despeses no serà deduïble, ja que segons la Llei de l’impost sobre el valor afegit, no podran ser objecte de deducció les quotes suportades dels béns o serveis destinats a clients, assalariats o a terceres persones excloses les mostres gratuïtes i els objectes publicitaris d’escàs valor i els béns destinats exclusivament a ser objecte de lliurament o cessió d’ús, directament o mitjançant transformació, a títol onerós, que, en un moment posterior a la seva adquisició, es destinessin a atencions a clients, assalariats o terceres persones.
 • Els regals publicitaris lliurats a clients i proveïdors, a l’efecte de deducció de l’IVA, han de portar de manera visible i indeleble el nom de l’empresa i es consideren d’escàs valor quan el valor del lliurat a un mateix destinatari en un any natural no supera els 200 €.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a un dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, calesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors