Compartir

El Diari Oficial de la Generalitat del passat 30 de desembre, va publicar el Decret Llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. Va entrar en vigor el passat 31 de desembre. Destaquem el següent:

 

Haurà de constar l’Índex de referència dels preus de lloguer quan intervingui un agent immobiliari:

 • En el cas que en el lloguer intervingui un agent immobiliari, s’haurà de fer constar l’índex de referencia dels preus de lloguer en la següent documentació:
  • En els anuncis del lloguer de l’habitatge, en el cas que en els anunci s’hi faci constar el preu del lloguer
  • En les ofertes d’arrendament que es faciliti als interessats, abans de rebre qualsevol quantitat a compte.
  • En el contracte d’arrendament, junt amb la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica.
 • L’index de referència dels preus de lloguer es podrà consultar fent clic aquí

 

Ajuts públics. Avalloguer:

 • L’Avalloguer és una assegurança pública i gratuïta que permet als arrendadors d’habitatges recuperar tot o part de les quantitats que un arrendatari els hi quedi a deure després d’haver-lo desnonat per impagament de la renda.
 • No se’n podran beneficiar els arrendadors d’habitatges llogats per sobre l’índex de referència dels preus de lloguer.

 

Habitatges buits propietat de persones jurídiques privades (societats, cooperatives, etc):

 • Es considera habitatge buit el que estigui desocupat durant més de dos anys sense causa justificada.
 • No es considera causa justificada que s’hagi introduït ocupes en l’habitatge si el fet no s’hagués denunciat.
 • Mantenir un habitatge buit es podrà sancionar amb multa de fins a 1.000 € mensuals per habitatge i amb advertiment d’expropiació forçosa.

 

Dret d’adquisició preferent (tanteig i retracte) a favor de la Generalitat, d’habitatges adquirits en un procediment d’execució hipotecària:

 • La Generalitat tindrà dret adquisició preferent en cas de la transmissió dels habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.
 • Fins ara aquest drets sols es podia exercitar en àrees de demanda residencial forta i acreditada. A partir d’ara es podrà exercitar en tot l’àmbit territorial de Catalunya.
 • Aquesta dret d’adquisició preferent sols estarà vigent fins el dia 27 de març del 2027.

 

Risc d’exclusió residencial:

 • Es considera que estan en risc d’exclusió residencial les persones i unitats familiars que es trobin dintre un dels següents paràmetres:
  • Ingressos inferiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), si es tracta de persones que viuen soles.
  • Ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència
  • Ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.
 • En el cas que els ingressos siguin superiors a 1,5 vegades l’IRSC, cal un informe dels serveis socials que acrediti el risc d’exclusió residencial.
 • El valor actual del IRSC es de 569,12 euros.

 

Grans tenidors d’habitatges:

 • Com a gran novetat, s’inclou dintre els grans tenidors d’habitatges a les persones físiques o jurídiques que siguin titulars de més de 15 habitatges, excepte en el cas que més d’un 15% de la superfície dels seus habitatges sigui de protecció oficial.
 • Els gran tenidors d’habitatge, abans d’interposar qualsevol demanda judicial d’execució hipotecària o de desnonament per impagament de lloguer hauran de seguir aquest procediment:
  • Requerir informació als afectats i comprovar si no tenen una alternativa d’habitatge propi i si estan inclosos en risc d’exclusió residencial (veure apartat anterior).
  • Cas afirmatiu, hauran d’oferir als afectats una proposta de lloguer social abans de presentar la demanda judicial.
 • Perquè la proposta pugui ésser considerada de lloguer social haurà de complir els requisits següents:
  •  Fixar una renda que no superi els següents imports:
   • el 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,89 de l’indicador de renda de suficiència (IRSC),
   • o el 12% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 de l’IRSC,
   • o el 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors al 0,95 de l’IRSC.
  • Haurà d’oferir preferentment el mateix habitatge afectat pel procediment o, alternativament, un habitatge situat dins el mateix terme municipal, llevat que es disposi d’un informe dels serveis socials municipals que acrediti que el trasllat a un altre terme municipal no ha d’afectar negativament la situació de risc d’exclusió residencial de la unitat familiar.
  • Haurà de ser per a un període de com a mínim tres anys.

Som agents immobiliaris i API. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 084, o per correu electrònic adreçat a llorençrodriguez@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors