Compartir

En el mes de març del 2019 es va publicar una Resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de societats de capital.

Aquesta resolució desenvolupa els criteris de presentació dels instruments financers en sintonia amb la normativa internacional (NIC-UE 32), i que també aclareix nombroses implicacions comptables de la regulació mercantil de les societats de capital, algunes d’elles disperses en diferents normes o consultes.

El principal objectiu és desenvolupar els criteris de presentació en el balanç dels instruments financers (accions, participacions, obligacions, etcètera) seguint la Norma Internacional de Comptabilitat (NIC-UE 32). Aclarint implicacions com: aportacions socials, operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció del capital, emissió d’obligacions, dissolució i liquidació, modificacions estructurals i canvi de domicili, així com altres modificacions.

Destaquem el següent:

Entrada en vigor:

 • Serà aplicable als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020.
 • No obstant, es permetrà a les societats l’aplicació d’aquesta Resolució de manera retroactiva, atès que la resolució va entrar en vigor el 12/3/19.

 

A quines societats afecta:

 • Totes les societats de capital (limitades, anònimes …)
 • Les societats cooperatives aplicaran els criteris regulats en l’Ordre EHA/3360/2010 i en el seu defecte els referits en aquesta resolució.

 

Principals novetats:

 • Aplicació del resultat:
  • Quan existeixin pèrdues acumulades i el resultat de l’exercici sigui positiu, en cas que el patrimoni net sigui inferior al capital social, el resultat de l’exercici s’haurà de destinar al sanejament comptable de les pèrdues abans que es destini una part del resultat a cobrir la reserva legal.
  • La distribució de beneficis, només es podrà produir quan l’import de les reserves de lliure disposició sigui, com a mínim, igual al valor en llibres de l’actiu en concepte de recerca i desenvolupament que figuri en el balanç.
  • Ni els ajustos per canvi de valor ni subvencions, donacions i llegats es podran considerar a l’efecte de compensar materialment pèrdues, i permetre amb això un possible repartiment del resultat de l’exercici o de les reserves que no estaria permès si no s’hagués produït la compensació.

 

 • Reformulació i esmena d’errors en els comptes anuals:
  • En la memòria s’haurà d’afegir tota la informació significativa sobre els fets que han justificat la revisió dels comptes inicialment formulats, sense perjudici dels canvis que s’hagin d’introduir en la resta de documents que integren els comptes anuals d’acord amb la norma de registre i valoració sobre fets posteriors al tancament de l’exercici del P.G.C. o del P.G.C. PIMES.
  • Si el que es pretén és esmenar un error comptable incorregut en un exercici anterior al que es refereixen els comptes anuals, la nova regulació a partir de 2020 estableix que en tot cas es comptabilitzarà en els comptes anuals de l’exercici en què s’adverteixi l’error seguint la norma de registre i valoració sobre canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables del P.G.C. o del P.G.C. PIMES.
  • S’entendrà per error les omissions o inexactituds en els comptes anuals d’exercicis anteriors per no haver utilitzat, o no haver-ho fet adequadament, informació fiable que estava disponible quan es van formular i que la societat podria haver obtingut i tingut en compte en la formulació d’aquests comptes.

 

 • Remuneració dels administradors:  Qualsevol percepció econòmica dels administradors s’haurà de reconèixer com una despesa en el compte de pèrdues i guanys, fins i tot a més quan es calculi en funció dels beneficis o rendiments de la societat.

 

 • Augment i la reducció de capital:
  • L’augment de fons propis a títol d’aportació per causa d’una ampliació de capital per compensació de deutes es comptabilitzarà pel valor raonable del deute que es cancel·la.

 

Quins altres canvis s’espera per a l’any 2020? Entre molts dels canvis que han d’arribar, amb certesa ens trobarem el projecte de la modificació del PGC, pendent de tràmit legislatiu, i la resolució de les normes de registres i valoració dels ingressos ordinaris publicats a la fi de l’exercici 2018. Ambdues afectaran de manera significativa als estats financers i comportaran l’adopció de les NIIF 9 d’instruments financers i la NIIF 15 d’ingressos procedents de contractes amb clients.

Som advocats i assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat als nostres especialistes: cristinaromaguera@rm-assessors.cat, o, antoninavarro@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors