Compartir
L’Agència Tributària eleva de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes tributaris.

Publicada en el BOE la Orden HFP/311/2023, que eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 50.000 euros.

Destaquem el següent:

Quan entrarà en vigor el nou límit de 50.000 euros?

S’aplicarà als ajornaments presentats a partir del 15 d’abril de 2023.

Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es trobin en tramitació a 15 d’abril de 2023 es continuaran regint pel que s’estableix en la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud.

Quins deutes es podrà fraccionar i ajornar?

  • Els deutes per impostos de l’Estat amb l’Agència Tributària.
  • Els deutes amb òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal.
  • Els tributs estatals cedits a les comunitats autònomes.

Segons l’Ordre ministerial, no s’exigiran garanties en els deutes que no excedeixin de 50.000 € i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament.

Quins deutes no es veuran afectats per la modificació?

Ara com ara, no s’han inclòs els tributs propis de les autonomies, però normalment adopten el criteri estatal. Així que estarem atents a les possibles novetats en aquest àmbit per a informar-vos puntualment.

Com es determinarà l’import del deute?

S’acumularà tant el passiu al qual es refereix la mateixa sol·licitud com la resta d’obligacions del mateix deutor per a les quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors