Compartir
blog corredoria d'assegurances 2 girona i figueres | RM Assessors

Retribucions en espècie: Als treballadors assalariats els hi pot interessar més canviar retribucions dineràries per retribucions en espècie que no tributen, tals com targeta restaurant, targeta transport, vals de guarderia o assegurança mèdica privada.

Majors de 65 anys:

  • Venda de l’habitatge habitual: Poden vendre el seu habitatge habitual sense haver de tributar per tot o part del guany patrimonial.
  • Venda d’altres bens o drets: Poden vendre altres bens o drets de la seva propietat no havent de tributar pel guany patrimonial, reinvertint el preu obtingut, fins a 240.000 € en una renda vitalícia, en els terminis i forma legalment establerts.

Trasnmissions:

  • Si durant un exercici hagués transmès algun element patrimonial obtenint una plusvàlua, tindrà temps fins a final de l’exercici per transmetre algun altra element patrimonial amb pèrdues que podrà compensar amb aquella plusvàlua i no l’haurà de tributar.
  • També podrà compensar guanys patrimonials amb les pèrdues acumulades que no hagués pogut deduir en els quatre exercicis anteriors.

Empresaris i professionals:

  • Els empresaris i els professionals que tributin per la seva activitat es estimació directa havent creat nova ocupació entre 2016 i 2017 respecte del 2015, podran invertir en elements nous i amortitzar lliurament fins a 120.000 €/any de la inversió realitzada per cada persona d’increment de plantilla.
  • Els empresaris i professionals que desenvolupin la seva activitat econòmica en el mateix pis on tinguin l’habitatge, podran deduir la part proporcional dels subministraments com a despesa de l’activitat. En aquest cas cal està atents a que no s’incorri en contradicció si s’ha estat desgravant per inversió en habitatge habitual i ara es diu que part de l’habitatge es destina a una activitat.

Cobrament dels plans de pensions i dels plans de previsió assegurats:

  • S’ha de procurar diferir els cobraments dels PP i PPA als exercicis amb menys ingressos.
  • Sobre les aportacions anteriors a 2007 el contribuent podrà practicar una reducció del 40% sempre que cobri la prestació en forma de capital dintre el termini establert en funció de la data en que hagués ocorregut la contingència que doni dret a cobrar.

Habitatge habitual:

  • Inversió en l’adquisició d’habitatge habitual abans del 2013: Encara que s’ha suprimir la desgravació per inversió en habitatge, els qui haguessin invertit en l’adquisició d’habitatge habitual abans del 2013 podran seguir desgravant les quotes d’hipoteca.
  • Desgravació de les rendes d’arrendament anterior al 2015: No obstant haver estat suprimides les desgravacions pels arrendaments, si el contracte en anterior al 2015 i reuneix la resta de requisits, podrà seguir desgravant les rendes posteriors.

immobiliaria10

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors