Compartir

S’ha publicat en el BOE del dia 29-11-2016 l’Ordre HFP/1823/2016, de 25 de novembre que desenvolupa per a l’any 2017 el mètode de estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (Mòduls). Destaquem el següent.

Impost sobre la renda de les persones físiques:

  • Es mantenen pel 2017 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació
  • Es manté la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls derivada dels acords assolits en la Mesa del Treball Autònom.
  • Es redueixen els índexs de rendiment net aplicables a l’activitat del servei de cria, guarda i engreix de bestiar, per adaptar-los a la realitat actual del sector, que seran del 0,37, aplicables al període impositiu 2016.

Impost sobre el valor afegit:

  • Es mantenen pel 2017 els mòduls i les instruccions per a la seva aplicació de l’any anterior.

Recordem que pels exercicis 2016 i 2017:

  • Límit de rendiments íntegres: Queden excloses dels sistema de mòduls per IRPF les empreses que durant l’any anterior haguessin superat els 250.000 € de rendiments íntegres, o 125.000 € d’operacions en les quals estiguin obligats a expedir factura.
  • Límit de compres i serveis rebuts: També queden excloses aquelles empreses en que el volum de compres i serveis rebuts durant l’any anterior superi els 250.000 €.
  • Límits específics per a les activitats de transports: per a les activitats de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722) i els serveis de mudances (epígraf 757) es mantenen els mateixos imports dels mòduls que han aplicat en 2016, així com el límit màxim de vehicles de transport per seguir acollit a aquest règim (4 vehicles qualsevol dia de l’any). En el cas de transport de viatgers, el límit de vehicles màxim és de 5. Aquells transportistes autònoms que facturin més de 75.000 euros al llarg de l’any 2017 no podran continuar acollits a aquest règim a partir del 2018.
  • Activitats excloses de mòduls: Estan excloses dels mòduls les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE subjectes a retenció de l’1% (és a dir, les activitats relacionades amb la fabricació i la construcció fonamentalment: obra de paleta, lampisteria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura, etc.).

Es permès renunciar al sistema de mòduls: 

  • Als empresaris individuals inclosos en el sistema de mòduls els convé analitzar si els convé més el sistema de mòduls o el d’estimació directa, donat que fins el 31 de desembre del 2016 tenen temps per renunciar al sistema de mòduls. També s’admet la renúncia tàcita consistent en presentar la declaració del primer trimestre del 2017 (No més tard del 20 d’abril del 2017) pel sistema d’estimació directa de IRPF i, si s’escau, d’IVA general.
  • Així mateix, aquells contribuents que van renunciar al sistema de mòduls i considerin que els hi convé tornar-hi, podran revocar la renúncia realitzada abans del proper 31 de desembre de 2016 sempre que es compleixin els requisits legals establertsrmassessors1

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors