Compartir

En el BOE del dia 03-12-2016, s’ha publicat el Reial decret-llei 3/2016 pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures de caràcter social. Destaquem:

Impost de Societats:

Els canvis afecten principalment a les grans empreses i consisteixen en:

 • Limitació a la compensació de bases imposables negatives: Afecta les empreses amb un volum de facturació de més de 20 milions d’euros anuals. En els exercicis iniciats a partir del dia 1.1.2016,  sols podran compensar fins el 50% de les bases negatives quan facturin entre 20 i 60 milions d’euros anuals o fins el 25% si facturen 60 milions d’euros anuals o més.
 • Deduccions per evitar la doble imposició internacional o interna, generada o pendent de compensar en empreses que facturin més de 20 milions d’euros anuals: Queda limitada al 50% de la quota íntegra del contribuent.
 • Pèrdues experimentades en la transmissió de participacions en entitats: Les pèrdues no seran deduïbles quan la transmissió de les participacions tingui una exempció fiscal o es tracti de participacions en entitats situades en paradisos fiscals.
 • Pèrdues per deteriorament de participacions: Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016, es disposa que la reversió de les pèrdues per deteriorament de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius previs a 2013 i que a partir d’aquesta data no ho són, haurà de realitzar-se per un import mínim anual, de forma lineal durant cinc anys.

Impost sobre el Patrimoni:

 • Es prorroga al 2017 l’aplicació d’aquest impost en els mateixos termes que es va fer per 2016.

 Impostos especials:

 • Amb efectes des del 3 de desembre de 2016, s’incrementa els tipus impositius dels següents impostos especials: Impost sobre Productes Intermedis, Impost sobre l’Alcohol i Begudes Derivades i Impost sobre les Labors del Tabac.

Eliminació de la possibilitat d’ajornament o fraccionament de les següents obligacions tributàries amb efectes des del 1.1.2017:

 • Retencions i ingressos a compte.
 • Pagament fraccionats a compte de l’Impost de Societats.
 • liquidacions tributàries confirmades total o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.
 • Tributs repercutits, essent solament ajornables en el cas que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades. (Cal tenir en compte que dintre d’aquest últim apartat s’haurà d’incloure l’Iva, que fins ara podia ser objecte de fraccionament i/o ajornament. A partir d’ara s’haurà de justificar que les quotes d’iva repercutides no han estat degudament cobrades)

Actualització de valors cadastrals:

 • Per l’exercici 2017 s’actualitza els valors cadastrals del 2016 en la forma següent, en funció de l’any d’entrada en vigor de la ponència de valors:
  • 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 i 1990: 1,08
  • 1994: 1,07
  • 1995: 1,06
  • 1996: 1,05
  • 1997, 1998, 1999 i 2000: 1,04
  • 2001, 2002 i 2003: 1,03
  • 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009: 0,92
  • 2010: 0,90
  • 2011: 0,87

Mesures en matèria social:

 • Per a l’any 2017 s’actualitza en un 3% les bases màximes de cotització a la Seguretat Social vigents el 2016.
 • S’anuncia futurs nous increments, encara no concretats, de les bases màximes de cotització a la Seguretat Social.
 • El salari mínim interprofessional s’incrementa en un 8%.

 

laboral5

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o por correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o calesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors