Compartir

 

En el BOE del dia 30 de desembre del 2017 s’ha publicat el Reial decret 1074/2017 pel qual es modifica el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre societats i de l’impost sobre successions i donacions. Pel que fa a l’IRPF, amb efectes des de l’01-01-2018 s’eleva l’import exempt en l’IRPF de les beques públiques i les concedides per entitats beneficiàries del mecenatge per cursar estudis. Destaquem.

Beques per a cursar estudis reglats:

  • Matrícula: Està exempta fins un import màxim de 6.000 € anuals la dotació econòmica percebuda pel concepte de matrícula o equivalent  (fins el 31.12.2017, aquest import exempte era de 3.000 € anuals).
  • Assegurances: Dins aquest import també s’inclou el cost de les assegurances d’accidents corporals i d’assistència sanitària del beneficiari de la beca i, si escau, el cònjuge i fill del becari sempre que no posseeixin cobertura de la Seguretat Social.
  • Ampliació de l’import per despeses de transport i allotjament: Aquest import s’elevarà fins a un màxim de 18.000 € anuals (anteriorment, 15.000 € anuals) quan la dotació econòmica tingui per objecte compensar despeses de transport i allotjament per a la realització d’estudis reglats del sistema educatiu, fins al nivell de màster inclòs o equivalent (anteriorment, fins al 2n cicle universitari). Quan es tracti d’estudis a l’estranger, l’import s’eleva a 21.000 € anuals (anteriorment, 18.000 € anuals).
  • Durada de la beca inferior a l’any natural: Quan la durada de la beca sigui inferior a l’any natural la quantia màxima exempta serà la part proporcional que correspongui.

Beques per a la realització d’estudis de doctorat i de recerca:

  • Estudis de doctorat: Estarà exempta la dotació econòmica fins a un import màxim de 21.000 € anuals (anteriorment, 18.000 € anuals) i 24.600 € anuals (anteriorment, 21.600 € anuals) quan es tracti d’estudis a l’estranger.  Quan la durada de la beca sigui inferior a l’any natural la quantia màxima exempta serà la part proporcional que correspongui.
  • Beques per a recerca: En el supòsit de beques per a recerca gaudirà d’exempció la dotació econòmica derivada del programa d’ajuda del que en sigui beneficiari el contribuent.
  • En els dos casos: La dotació econòmica exempta inclourà les ajudes complementàries que tinguin per objecte compensar les despeses de locomoció, manutenció i estada derivades de l’assistència a fòrums i reunions científiques, així com la realització d’estades temporals en universitats i centres de recerca diferents dels de la seva adscripció per completar, en tots dos casos, la formació investigadora del becari.
drei leute unterhalten sich am schreibtisch

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat als nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors