Compartir
blog administracio finques 2 girona i figueres | RM Assessors

El reglament de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) permet que les empreses puguin satisfer als seus treballadors prestacions pel servei de menjador sense haver de tributar per IRPF. En el BOE del passat dia 30 de desembre ha estat publicat el Reial Decret 1074/2017 que, inclou, entre d’altres novetats, l’increment de les quanties exemptes que les empreses poden satisfer per aquest concepte als seus treballadors. Destaquem el següent:

Quantia diària exempta: S’eleva de 9 a 11 euros.

Forma en que es podrà satisfer la prestació: Vals, xecs, targetes o qualsevol altra mitjà electrònic de pagament

Requisits:

 • Que la prestació del servei tingui lloc durant dies hàbils per a l’empleat o treballador.
 • Que la prestació del servei no tingui lloc durant els dies que l’empleat o treballador reporti dietes per manutenció exemptes de gravamen.
 • Quan la quantia sigui superior als 11 euros diaris s’haurà de tributar per l’excés com a retribució en espècie.

Condicions que hauran de reunir els vals-menjador o documents similars: Si per a la prestació del servei es lliuressin a l’empleat o treballador vals-menjador o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament s’observarà el següent:

 •  Hauran d’estar numerats, expedits de forma nominativa i en ells haurà de figurar l’empresa emissora i, quan es lliurin en suport paper, a més, el seu import nominal.
 •  Seran intransmissibles i la quantia no consumida en un dia no es podrà acumular a un altre dia.
 • No es podrà obtenir, ni de l’empresa ni de tercer, el reemborsament del seu import.
 • Només es podran utilitzar en establiments d’hostaleria.
 • L’empresa que els lliuri haurà de portar i conservar relació dels lliurats a cadascun dels seus empleats o treballadors, amb expressió de:
  • En el cas de vals-menjador o documents similars, número de document, dia de lliurament i import nominal.
  • En el cas de targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament, nombre de document i quantia lliurada cadascun dels dies amb indicació d’aquests últims.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat als nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors