Compartir

Una de les qüestions més controvertides en l’àmbit fiscal de les empreses i professionals que tributen per IRPF en el sistema d’estimació directa, es la de si es possible deduir dels seus ingressos les despeses originades pels bens patrimonials particulars de la seva propietat, siguin l’habitatge o el vehicle de turisme, quan els utilitzin parcialment en l’exercici de la seva activitat. Aquesta matèria està regulada en l’art. 22 del Reglament de l’IRPF, aprovat per Decret 439/2007, de 30 de març, en l’art. 11 de la Llei urgent de reforma del treball autònom 6/2017, BOE 25.10.2017, i també ha estat interpretada per  la Direcció General de Tributs en diverses consultes, entre elles en la consulta vinculant número V1616-14, de data 23.6.2014. Destaquem el següent:

Es permet deduir totes les despeses dels següents bens sempre que es pugui acreditar que es destinen a l’activitat:

 • Bens immobles..
 • Bens destinats als serveis econòmics i socioculturals del personal.
 • Qualsevol altra element patrimonial que sigui necessari per a l’obtenció dels rendiments.

En cap cas es pot deduir les despeses dels elements destinats a l’ús particular del titular de l’activitat com poden ser els destinats a esplai i esbarjo.

Bens que siguin propietat del matrimoni: En cas de matrimoni es permet deduir totes les despeses dels bens patrimonials afectes a l’activitat encara que els bens siguin propietat d’ambdós cònjuges.

Us dels bens per necessitats privades.

 • Norma general: No es podrà deduir la despesa dels bens que s’utilitzi  simultàniament per activitats econòmiques i per necessitats privades, a no ser que la utilització per necessitats privades sigui accessòria i notòriament irrellevant. Es considera que l’ús és accessori o irrellevant quan els bens únicament es destinin a l’ús personal del contribuent els dies i hores inhàbils durant els quals s’interrompi l’exercici de l’activitat.
 •  Vehicles: Sols s’admet la deducció de la despesa dels següents vehicles en cas d’ús accessori o notòriament irrellevant per activitats privades:
  • Vehicles mixtes destinats al transport de mercaderies o de viatgers. Es considera mixtes els vehicles tot terreny o tipus “jeep”.
  • Vehicles destinats a escoles de conducció o de pilots.
  • Vehicles destinats a representants o agents comercials.
  • Vehicles de lloguer.
 • Habitatge habitual: S’admet la deducció de la despesa en cas que l’habitatge habitual s’afecti parcialment a l’activitat. La deducció de la despesa serà proporcional a la superfície destinada a l’activitat en relació a la superfície total de l’habitatge:
  • Despeses de subministrament (aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet): Es podrà deduir el 30% de l’import resultant de la proporció de la superfície a no ser que es pugui acreditar un percentatge s’ús superior o inferior.
  • Altres despeses (IBI, interessos hipoteca, comunitat, reparacions): Es podrà deduir el 100% de l’import resultant de la proporció de la superfície.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a un dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors