Compartir

Les persones que tinguin bens o drets a l’estranger els han de declarar a Hisenda presentant el model 720, sempre que el valor conjunt dels bens i drets sigui igual o superior als 50.000 € per cada grup patrimonial següent: finques, capitals cedits i valors.

En cas d’incompliment, la conseqüència es haver de tributar en l’Impost sobre la renda sobre el valor d’aquells bens i drets, en l’exercici en que s’hagin descobert,  pel concepte de guanys patrimonials no justificats, amb un tipus impositiu de fins el 48%, més una sanció del 150% sobre la quota resultant.

La Comissió Europea va emetre un dictamen el dia 16.2.2017 que no s’ha fet públic fins el mes de desembre del 2018 en el que determina que aquella sanció del 150% es desproporcionada i injustificada.

Destaquem el següent:

 • La Comissió Europea fonamenta el seu dictamen en que les sancions del 150% de la quota defraudada son superiors a les que la Llei General Tributària imposa quan es descobreixen bens i drets no declarats situats en territori espanyol. Aquest fet es dona en els següents casos:
  • No haver presentat la declaració model 720.
  • Haver-la presentat fora de termini.
  • No admetre la prova de que la propietat dels bens i drets no declarats es varen adquirir en un exercici ja prescrit.
 • Conseqüències del dictamen de la Comissió Europea:
  • Es podrà recórrer les sancions amb moltes probabilitats d’èxit en cas que els bens i drets estiguin situats en algun país de la Unió Europea.
  • No empara els casos en que els bens estiguin situats en altres estats fora de la Unió Europea.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors