Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

A diferencia de les societats mercantils, que sols responen fins el límit del capital aportat, un autònom o un empresari que sigui persona física haurà de respondre  dels deutes de l’empresa amb tots els seus bens. Moltes vegades aquest fet ha frenat a persones que, tenint la possibilitat de constituir-se en treballadors autònoms, preferien seguir com assalariats o, inclòs, continuar aturats, abans que posar en risc tot el que tenien, habitatge inclòs.

Per tractar de resoldre-ho, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors, va instaurar la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada (ERL) que fins ara no ha tingut gaire èxit, probablement per desconeixement. No obstant, acollint-se a aquesta figura els nous emprenedors poden evitar haver de posar en risc el seu habitatge. Destaquem el següent:

  • Ha de ser persona física. Sigui empresari o professional: Pot ser ERL qualsevol persona física, sigui empresari o professional. Es poden acollir a aquest règim empresaris o professionals que ja estiguin exercint la seva activitat  si bé en aquest cas la limitació no afecta als deutes contrets amb anterioritat a adquirir la condició formal d’empresari de responsabilitat limitada.
  • No haurà de respondre amb el seu habitatge habitual: Pels deutes derivats de la seva activitat, l’ERL no haurà de respondre amb el seu habitatge habitual sempre que el seu valor no superi els 300.000 euros (450.000 en poblacions de més d’un milió d’habitants). El valor que es té en compte es el valor fiscal en el moment de la constitució.
  • S’ha de constituir davant Notari: L’ERL s’ha de constituir davant Notari, s’ha d’inscriure obligatòriament en el Registre Mercantil i s’haurà de fer constar en la inscripció de l’habitatge el Registre de la Propietat. També s’haurà de dipositar cada any els comptes en el Registre Mercantil.
  • No es protegeix el frau o la negligència greu: Queda exclòs de la protecció l’ERL que hagi actuat amb frau o negligència greu en el compliment de les seves obligacions amb tercers, sempre que així constés acreditat per sentència ferma o en concurs declarat culpable.
  • No es protegeix totalment els deutes públics: Pel que fa als deutes tributaris i amb la Seguretat Social, el deutor sí que haurà de respondre amb el seu habitatge quan no es tingui constància d’altres bens de la seva propietat o quan hagi transcorregut més de dos anys sense que s’hagi pogut alienar els restants bens embargats.
  • S’haurà de donar publicitat a la condició de ERL: L’emprenedor inscrit haurà de fer constar en tota la seva documentació, amb expressió de les dades registrals, la seva condició d’emprenedor de responsabilitat limitada o mitjançant l’addició al seu nom, cognoms i dades d’identificació fiscal de les sigles «ERL».

fiscalcomptable7

Som assessors fiscals i assessorem els emprenedors. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors