Compartir

Els arrendaments d’habitatges no paguen IVA, però en canvi el contracte d’arrendament de l’habitatge està subjecte a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats (ITP i AJD). Fins ara aquest impost ha passat força desapercebut però com sigui que observem que ara la Generalitat l’està reclamant en contractes realitzats fins a quatre anys endarrere, convé prestar-hi atenció per evitar sancions i interessos de demora.  Destaquem:

  • Qui ha de pagar l’impost?: L’impost es a càrrec de l’inquilí o arrendatari però l’arrendador o propietari també n’és res responsable subsidiari pel cas que hagués percebut el primer termini de renda sense exigir a l’arrendatari justificació d’haver satisfet aquest impost. Ser responsable subsidiari implica que si l’arrendatari no paga l’impost i no es solvent, l’ haurà de pagar el propietari.
  • Quina es la base sobre la que s’haurà d’aplicar la quota de l’impost?: La base serà la quantitat total que s’hagi de satisfer per tot el període de durada del contracte. Si no constés cap termini, es computarà un mínim de sis anys, sense perjudici de les liquidacions addicionals si després continua vigent més temps. En els contractes que tinguin pròrroga forçosa, es computarà, com a mínim, un termini de durada de tres anys.
  • Quina es la quota a pagar?: En el cas de Catalunya, en arrendaments concertats a partir del dia 1.1.2015: 0,50%
    • Arrendaments concertats entre 31.1.2014 i 31.12.2014: 0,30%.
    • Arrendaments concertats anteriorment: S’aplica una escala entre el 0,09% i el 0,40% en funció de la base.
  • Forma de pagament de l’impost: L’Impost a Catalunya s’ha de satisfer a l’Agència Tributària de Catalunya, complimentant el model 600.
  • Termini de pagaments de l’impost: El termini de presentació i ingrés del model 600 és un mes des de la data de signatura del contracte.

rmassessors3

Som assessors fiscals i agents immobiliaris. En podeu consultar sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; carlesvilanova@rm-assessors.cat, o mariaromaguera@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors