Compartir
blog 5 assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

Per poder deduir l’IVA d’una factura i per poder registrar amb èxit el seu import com a despesa,  la factura haurà de reunir tots els requisits legals. Cas contrari l’Agència Tributària podria denegar la seva deducció.

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 15 de setembre del 2016, declara  que no es admissible una factura que es limiti a dir, per exemple, “Serveis prestats durant el mes de gener del 2017”, ja que la factura ha de contenir una descripció detallada i suficient que permeti a les administracions tributàries verificar el pagament de l’IVA i, en el seu cas, el dret a deducció  i, si bé en base al principi de neutralitat de l’IVA acaba admetent la deducció de l’IVA suportat, no descarta la sanció per haver emès una factura defectuosa.

Per tant, per evitar problemes amb l’Agència Tributària aconsellem una descripció detallada i suficient del concepte en totes les factures.

Clicant aquest enllaç podreu accedir al web de l’Agència Tributària en el que figuren tots els requisits que han de reunir les factures.

Recordem que en l’article publicat en el nostre Blog el passat dia 9, informàvem de la modificació del termini de remissió de les factures:

  • En el cas que el destinatari sigui un empresari o professional, la factura se li haurà de remetre abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’ha produït la meritació de l’IVA corresponent a la citada operació o en el cas de les operacions acollides al règim especial del criteri de caixa abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagués realitzat. (Fins ara un mes a partir de la data d’expedició de la factura).
  • En els altres casos la factura s’haurà de lliurar en el moment en que es meriti la operació.

butlletimensual5

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat; o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors