Compartir

Segons una informació que publica el diari El País del 26 de novembre, els Tècnics del Ministeri d’Hisenda calculen que si s’aprofiten totes les mesures disponibles els contribuents es poden estalviar una mitjana de 3.200 euros anuals.

Per exemple (i sempre amb els límits i requisits establerts legal i reglamentàriament):

Retribucions en espècie:

  • Assegurances de malaltia, targetes restaurant o els vals guarderia, no tributen.
  • Els vehicles d’empresa considerats eficients energèticament permeten reduir la retribució en espècie fins a un 30%.
  • Ajuts per guarderia: No s’ha de declarar.
  • Transports col·lectiu entre el lloc de residència del treballador i el centre de treball: No s’ha de declarar.

Plans de pensions: Les aportacions a plans de pensions i plans de previsió assegurats permeten reduir la base de l’IRPF fins una aportació màxima de 8.000 euros i sempre que no superi el 30% dels rendiments del treball o d’activitats econòmiques.

Aportacions a entitats solidàries acollides a la Llei 49/2002: Es permet reduir directament de la quota de l’IRPF un 75% dels 150 primers euros de l’import del donatiu i un 30% de la resta. Quan els donatius son recurrents (3 anys consecutius donant el mateix o superior import a la mateixa entitat) es permet deduir el 35% de l’excés de 150,00€. Tot amb el límit del 10% de la base imposable.

Deducció per la compra d’habitatge habitual: Es manté la deducció per compra d’habitatge habitual per a aquells que varen adquirir la seva casa abans de l’1 de gener de 2013. Aquesta deducció permet desgravar fins al 15% de les quantitats invertides amb un límit d’inversió de 9.040 euros anuals.

Deducció pel lloguer de l’habitatge habitual: Els inquilins que visquin a l’habitatge des d’abans de 2015 podran seguir gaudint de la deducció per lloguer d’habitatge habitual.

Habitatges destinats a lloguer: Des del punt de vista fiscal, es preferible llogar a  persones físiques per a habitatge permanent en lloc llogar a empreses o per allotjaments turístics, donat que en el primer cas es pot aplicar una reducció del 60% en el rendiment net.

Guanys patrimonials derivats de la venda:

  • Venda de l’habitatge habitual: En el cas de contribuents que hagin venut el seu habitatge aquest any, podran neutralitzar o disminuir  la tributació pel guany obtingut si reinverteixen total o parcialment el producte de la venda en un nou habitatge.
  • Majors de 65 anys, o amb dependència severa o gran dependència:  No hauran de declarar el possible guany patrimonial per a la venda de l’habitatge habitual.
  • Majors de 65 anys: No hauran de tributar quan es desprenguin de qualsevol altre bé o dret, fins a un màxim de 240.000 euros del preu de transmissió, sempre que els fons obtinguts es destinin a una assegurança de renda vitalícia. Si el preu de transmissió és superior quedarà exempta de tributar la part proporcional del guany patrimonial.

Ingressos per treball obtinguts d’empreses radicades a l’estranger: Estan exempts de tributació fins a un màxim de 60.100 euros sempre que hagin pagat un impost similar a l’IRPF al país corresponent.

Woman hand Using modern laptop to view market indicator of investment graph and financial data, marketing analysis

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors