Compartir

L’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques va ser creat per la Llei del Parlament de Catalunya núm. 6/2017, de 9 de maig. En destaquem el següent:

Fet imposable: La Llei grava els següents bens que tinguin les persones jurídiques, sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:

  1. a) Béns immobles.
  2. b) Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
  3. c) Embarcacions de lleure.
  4. d) Aeronaus.
  5. e) Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
  6. f) Joies.

Subjecte passiu obligat a pagar l’impost: Les persones jurídiques i altres entitats que tinguin objecte mercantil.

Base de l’Impost: La suma del valor corresponent a tots els actius no productius.

Quota de l’Impost: La quota s’obté aplicant un % sobre la base de l’impost, en funció d’una escala que va entre el 0,210% i el 2,750% de la base de l’Impost.

Meritació de l’Impost: L’import de l’impost sobre els actius no productius es merita l’1 de gener de cada any. En l’exercici del 2017 es merita el 30 de juny del 2017.

Període en el quan s’haurà de liquidar l’Impost: Encara no s’ha establert. Probablement s’haurà de satisfer durant l’exercici 2018.

 

 Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972426082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors