Compartir

El mes de desembre és habitual obsequiar a treballadors i clients amb les tradicionals cistelles de Nadal, i sorgeixen els dubtes: com tributen les cistelles de Nadal regalades a empleats i clients? És despesa deduïble en l’impost de societats i en l’IRPF? És deduïble l’IVA de les cistelles de Nadal?


Amb l’arribada de Nadal, poden sorgir dubtes sobre com tributen les cistelles de Nadal, els regals d’empresa i sobre la deduïbilitat de la factura de l’apat nadalenc. Destaquem el següent:

Deducció de la despesa en cistelles de Nadal i aparts nadalencs: 

La Llei de l’impost sobre societats estableix que no es consideren donatius o liberalitats -conceptes que no serien deduïbles- les despeses que, d’acord amb els usos i costums, s’efectuïn amb el personal de l’empresa.

La Llei de l’IRPF estableix que totes les despeses que estiguin relacionades amb activitats de relacions públiques amb clients i proveïdors i que es repeteixin en el temps, desgraven en la declaració de la renda.

El Tribunal Suprem va declarar que “el benefici de la cistella de Nadal no es pot suprimir de manera unilateral per l’empresari” que s’ha estat lliurant durant molts anys o consta en la oferta d’ocupació de l’empresa.

Per tant, la despesa es pot deduir però s’haurà d’acreditar que la despesa s’ha anat repetint en el temps.

El problema més greu es presenta a l’hora de deduir aquestes despeses el primer any en què es produeixen, perquè no hi ha un costum anterior que justifiqui el seu lliurament. L’aconsellable seria no exercir el dret a deducció fins passat un exercici per evitar problemes amb Hisenda.

En conseqüència, caldrà justificar la despesa i la seva naturalesa, així com la seva adequació als usos i costums. Per tant, en cas que l’empresa no hagi regalat cistelles de Nadal anteriorment, o si ho fa només de manera ocasional, no es pot deduir la despesa.

Retribució en espècie pel treballador:

Aquests conceptes considerats com a despesa deduïble en l’àmbit de l’empresa tenen el tractament de retribució en espècie per als empleats obsequiats i l’empresa haurà de realitzar el corresponent ingrés a compte en la seva declaració trimestral de retencions i pagaments compte.

A més, l’import de la cistella de Nadal cal incloure-la en la base de cotització.

Regals a clients, col·laboradors o proveïdors: 

  • En la mesura en què es tracti de despeses per relacions públiques amb clients les despeses seran fiscalment deduïbles .
  • És imprescindible reflectir en la factura que es tracta d’un regal personalitzat. Per tant, portarà el logo o el nom de l’empresa.
  • Des de l’1 de gener de 2015, la deducció per despeses a clients o proveïdors està limitada a l’1% de l’import net del volum de negoci del període impositiu corresponent.  No obstant, sin deduïbles sense límit les despeses derivades del lliurament gratuït de mostres, o els lliuraments relacionats amb els ingressos (per exemple, els obsequis oferts per a obtenir una visita demostrativa dels productes).
  • No es podrà deduïr qualsevol altra despesa a persones que no siguin clients o proveïdors, com per exemple, despeses a socis o els seus familiars.

Comptabilitat

El procediment correcte de comptabilitzar les cistelles de Nadal és en el compte 649 corresponent a altres despeses socials. Es tracten de despeses de naturalesa social realitzades per l’empresa.

Es pot deduir l’IVA de les factures dels sopars d’empresa i dels regals de Nadal?

L’IVA d’aquestes despeses no serà deduïble, ja que segons la Llei de l’impost sobre el valor afegit, no podran ser objecte de deducció les quotes suportades dels béns o serveis destinats a clients, assalariats o a terceres persones excloent les mostres gratuïtes i els objectes publicitaris d’escàs valor i els béns destinats exclusivament a ser objecte de lliurament o cessió d’ús, directament o mitjançant transformació, a títol onerós, que, en un moment posterior a la seva adquisició, es destinessin a atencions a clients, assalariats o terceres persones.

Els regals publicitaris lliurats a clients i proveïdors, a l’efecte de deducció de l’IVA, han de portar de manera visible i indeleble el nom de l’empresa i es consideren d’escàs valor quan el valor del lliurat a un mateix destinatari en un any natural no supera els 200 €.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors