Compartir

En el BOE del dia 20 d’octubre s’ha publicat l’Ordre AHP/2178/2015 que incrementa fins a 30.000,00 € l’import dels deute que l’Agència Tributària podrà fraccionar o ajornar sense que calgui aportar cap garantia. Destaquem:

  • El deute han de ser  amb l’Agència Estatal d’Administració tributària per tributs estatals (IRPF, Iva, Societats, etc,) no amb els ajuntaments ni amb la Generalitat.
  • El límit de 30.000 € es refereix a l’import de tots els deutes respecte als que un mateix contribuent podrà demanar l’ajornament o el fraccionament sense necessitat de presentar aval bancari ni cap altra garantia. Aquest import era fins ara de 18.000 €.
  • Es podrà ajornar o fraccionar sense haver d’aportar garanties tant els deutes que es trobin en període voluntari com els que estiguin en la via de constrenyiment. En aquest darrer cas s’haurà de mantenir les garanties donades el moment de la sol·licitud.
  • El deute ajornat acreditarà l’interes de demora, que pel 2015 es el 4,375%.
  • L’Agència Tributària es qui determina prudencialment el termini de fraccionament o ajornament en funció de les circumstancies. En aquests moments observem que en general a Girona s’està concedit els ajornaments o fraccionaments amb un límit màxim de 18 mesos si el contribuent no aporta garanties, o de 36 mesos si les aporta.

fiscalcomptable2

Som assessors fiscals. Ens podeu consultar sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors fiscals, antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors