Compartir

En una nota publicada en la seva pàgina web, l’Agència Tributària Hisenda està advertint a les empreses que el pròxim 31 d’octubre està previst que es faci efectiva la sortida del Regne Unit de la UE i que, si no s’arriba a un acord, això implicarà que, a partir de l’1 de novembre, el Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera, i que es consideraran exportacions o importacions el que abans eren operacions intracomunitàries entre el Regne Unit i la resta dels països pertanyents a la UE. Destaquem els següents aspectes

Quins seran els principals efectes fiscals del Brexit?

IVA importacions: Les importacions del Regne Unit estaran subjectes al pagament de l’IVA a la importació, i s’haurà de realitzar la liquidació de l’impost en la declaració duanera.

IVA exportacions: Les exportacions de mercaderies al Regne Unit estaran exemptes de l’IVA. La declaració duanera d’exportació serà un dels mitjans de prova admesos a l’efecte de justificar aquesta exempció.

IVA diferit: Per a poder optar pel pagament de l’IVA diferit s’haurà de presentar l’IVA mensualment. En el cas que el seu període de declaració fos trimestral, es podrà canviar a mensual mitjançant la inscripció en el Registre de devolució mensual (REDEME).

Base imposable de l’IVA en la importació: Per calcular la base imposable, caldrà sumar-li al valor en duana els següents conceptes, si no hi estan compresos:

  • Els impostos, drets, exaccions i altres gravàmens que es reportin amb motiu de la importació, excepte l’IVA.
  • Les despeses accessòries, com les comissions i les despeses d’embalatge, transport i assegurança que es produeixin fins al primer lloc de destinació dels béns a l’interior de la comunitat.

 

Model 349: Desapareixerà l’obligació de declarar les operacions amb el Regne Unit en la declaració informativa d’operacions intracomunitàries (model 349), ja que aquestes operacions deixaran de ser intracomunitàries.

NIF-IVA: Les empreses espanyoles que realitzin operacions amb el Regne Unit ja no tindran l’obligació d’identificar-se mitjançant NIF-IVA.

Número EORI: En el cas de realitzar operacions duaneres (importacions o exportacions), hauran de disposar d’un número EORI.  El EORI és un número únic en tota la UE, que assigna l’autoritat duanera d’un Estat membre als agents econòmics, siguin empreses o bé persones.

Aranzels: Les mercaderies estaran subjectes a les formalitats, supervisió i control duaner, per la qual cosa s’aplicaran els aranzels corresponents. A més, determinades mercaderies poden sofrir restriccions i fins i tot prohibicions.

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors