Compartir

El passat dia 20 de juny del 2019, el Jutjat de Primera Instància número 2 de Badalona va dictar una resolució que exonerava una deutora del pagament d’un deute de quasi 600.000 euros gràcies a la llei de segona oportunitat. En aquest cas la deutora s’havia quedat sense bens a causa de pèrdues empresarials i els seus ingressos eren insuficients.

Recordem que el Real Decreto Ley 1/2015 va crear un mecanisme pel qual es permet a les persones físiques, siguin particulars o empresaris, renegociar els seus deutes o exonerar-los parcialment o inclús totalment, sempre que compleixin determinats requisits, per tal que puguin sortir de la seva situació d’insolvència i iniciar una nova activitat. Destaquem el següent:

Requisits per que un deutor s’hi pugui acollir:

 1. No haver estat declarat culpable en un concurs de creditors ni haver estat condemnat per un delicte  contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, falsedat documental, contra hisenda pública i Seguretat Social o contra els dret dels treballadors.
 2. Acreditar la seva bona fé:
  • Havent intentat solucionar els deutes amistosament mitjançant un acord de pagament extrajudicial.
  • No havent frustrat possibilitats de pagament (per exemple, no havent refusat ofertes de feina en els darrers 4 anys).
 3. No haver-se acollit a aquest mateix mecanisme d’exoneració de pagaments en els darrers 10 anys.
 4. Haver satisfet els crèdits contra la massa i els privilegiats:
  • Els crèdits contra la massa son els que enumera l’article 84.2 de la Llei Concursal. Per exemple, s’ha d’haver pagat els salaris dels darrers 30 dies i les costes judicials.
  • Els crèdits privilegiats son els que enumera l’art. 89 de la Llei Concursal. Per exemple, s’ha d’haver pagar els crèdits garantits amb hipoteca, els impostos i la Seguretat Social, encara que una sentència del Tribunal Suprem de juliol 2019 flexibilitza aquest requisit permetent exonerar fins a un 70% els deutes per impostos i Seguretat Social.
 5. Haver satisfet el 25% del crèdits ordinaris, encara que aquest requisit pot decaure si el deutor acredita la seva bona fé.
 6. Acceptar de forma expressa, en la sol.licitud d’exoneració del passiu insatisfet, que l’obtenció d’aquest benefici es farà constar en la secció especial del Registre Públic concursal per un termini de 5 anys.

 

Procediment que haurà de seguir el deutor que s’hi vulgui acollir:

 1. Invertir tot el seu patrimoni en pagar els deutes que l’hi hagin estat reclamats en concurs de creditors. S’ha d’haver quedat a zero.
 2. Sol·licitar al Jutjat que hagi tramitat el concurs de creditors que se l’exoneri dels deutes restants que no hagués pogut satisfer per insuficiència de patrimoni.
 3. El Jutjat donarà trasllat a l’administrador concursal i als creditors i estimarà la sol·licitud si es donen tots els requisits.

 

Conseqüències de l’estimació de la sol·licitud d’exoneració de deutes formulada pel deutor:

 • No s’haurà de pagar i, per tant, quedaran exonerats, els crèdits ordinaris i els subordinats, que quedaran extingits, excepte els crèdits de dret públic (Hisenda, Seguretat Social..) i per aliments.
  • Crèdits ordinaris son els que no son privilegiats ni subordinats.
  • Crèdits privilegiats son els garantits amb hipoteca, deutes amb Hisenda, Seguretat Social i altres  que enumera l’art. 89 de la Llei Concursal.
  • Crèdits subordinats son els que corresponen a recàrrecs, interessos, multes i altres que enumera l’art. 92 de la Llei Concursal.
 • Els deutes restants podran ser satisfets pel deutor en un termini de 5 anys, sense interessos.

 

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors