Compartir
El BOE del 12 de juny ha publicat l’Ordre HFP/587/2023, que determina el lloc, forma i terminis de presentació, les condicions i el procediment per a la presentació de la declaració del nou impost sobre les grans fortunes.

Destaquem el següent:

A qui afecta aquest nou impost sobre les grans fortunes ?

 • Afecta a les persones físiques que tinguin un patrimoni net de més de 3.000.000 euros.
 • Aquestes persones hauran de declarar quan la quota tributària, determinada d’acord amb les normes reguladores de l’impost i un cop aplicades les bonificacions i deduccions procedents, resulti a ingressar.
 • La primera declaració, corresponent a l’exercici 2022,  l’hauran de presentar entre els dies 1 i 31 de juliol de 2023.

Quines son les característiques fonamentals d’aquest nou impost ?

 • Exempcions: Quedaran exempts d’aquest impost temporal els béns i drets que estiguin exempts de l’impost sobre el patrimoni (Béns del Patrimoni Històric, objectes d’art i antiguitats, obra pròpia dels artistes, aixovar domèstic, habitatge habitual, drets de contingut econòmic vinculats a sistemes de previsió social, elements afectes a activitats econòmiques i participacions en empreses familiars, etc.).
 • Base imposable: La base imposable ha de coincidir amb el valor del patrimoni net del subjecte passiu, que es determina per diferència entre el valor dels béns i drets que sigui titular i les càrregues i gravàmens  que disminueixin el seu valor, i els deutes o obligacions personals de les quals hagi de respondre el subjecte passiu.
 • Reducció de la base imposable: En el cas d’obligació personal  la base imposable es redueix en 700.000 euros en concepte de mínim exempt.

Quina es la tarifa de l’Impost ?

 • Quota: S’aplica els següents percentatges sobre cada tram de base imposable:
  • De 0 a 3.000.000 euros: 0%.
  • De 3.000.000 a 5.347.998,03 euros: 1,7%
  • De 5,347.998,03 euros a 10.695.996,06 euros: 2,1%
  • Excés de 10.695.996,06 euros: 3,5%
 • Límit de la quota: Per als subjectes passius per obligació personal, la quota íntegra d’aquest impost conjuntament amb les quotes de l’IRPF i de l’IP, no pot excedir, del 60% de la base imposable de l’impost sobre IRPF.
 • Deduccions i bonificacions en la quota:
  • Es podrà deduir la quota de l’Impost de patrimoni de l’exercici efectivament satisfeta.
  • Es podrà deduir els impostos satisfets a l’estranger en els mateixos termes que en el Impost sobre el patrimoni.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assesors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors