Compartir
Els autònoms i les empreses ja poden tramitar la seva inscripció prèvia per accedir als ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19

En el DOG de l’11 de novembre s’ha publicat la Ordre ECO/209/2021, que obre el tràmit d’inscripció prèvia. Destaquem el següent:

Finalitat dels ajuts

Permetre el pagament en primer lloc a proveïdors i altres creditors no financers per ordre d’antiguitat. Si s’escau, en segon lloc, la reducció de deutes amb creditors financers, prioritzant la reducció del deute amb aval públic. Finalment, destinar el romanent de l’ajut a compensar els costos fixos.

Requisits

Poden demanar l’ajut els autònoms i empreses que el volum d’operacions anuals de l’exercici 2020 els hi hagi caigut un mínim del 30% en relació al 2019 i que tinguin deutes amb proveïdors, creditors financers i no financers, i deutes relatius a costos fixos.

Aquestes obligacions s’han d’haver generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i han de procedir de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Es consideren costos fixos subvencionables, aquells suportats per les empreses, generats amb independència del nivell de producció, com ara i entre d’altres, arrendaments, subministrament d’energia elèctrica, gas o altres, assegurances, telefonia i internet, pagats o no, sous i salaris pagats, així com les pèrdues comptables, durant el període subvencionable, que no estiguin coberts per la contribució als beneficis (ingressos menys costos variables) durant el mateix període, ni per altres fonts, com ara assegurances, mesures d’ajut temporal o d’altres ajuts ni es tracti de pèrdues per deteriorament de valors puntuals. Se n’exclouen els costos fixos que hagin donat lloc a deutes o pagaments que hagin estat imputats a l’ajut en altres convocatòries pel mateix concepte subvencionable.

No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris els empresaris o professionals que hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

Altres requisits es detallen l’art. 4 de la disposició que comentem i a la que poder accedir clicant aquí.

Inscripció prèvia

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l’ajut extraordinari- La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut. El dret de la persona interessada a percebre l’ajut no neix fins al moment que es dicti la resolució d’atorgament corresponent.

La persona sol·licitant pot efectuar el pagament dels deutes declarats a partir del moment de presentació de la sol·licitud d’inscripció prèvia i com a màxim dins del termini que s’estableixi en la convocatòria o en la resolució de la concessió de l’ajut.

Acreditació dels requisits

Els requisits que han de complir les persones sol·licitants per a la concessió dels ajuts s’acreditaran mitjançant el creuament de les dades necessàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària que inclourà la informació necessària en funció de cada cas, d’acord amb el Conveni amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Comunitat Autònoma de Catalunya, publicat mitjançant l’Ordre HAC/424/2021, de 29 d’abril, així com mitjançant les corresponents declaracions responsables.

Compromisos i obligacions

S’estableixen els següents compromisos i obligacions específics amb relació a aquesta línia d’ajuts:

  • Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
  • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
  • No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l’ajut.
  • Conservar i custodiar la documentació acreditativa dels requisits i justificativa de l’aplicació dels fons rebuts.
  • Complir les normes sobre transparència i adherirse a principis ètics i de regles de conducta.
  • Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa sectorial aplicable.

Termini per efectuar la inscripció prèvia

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

Procediment d’inscripció prèvia

La inscripció prèvia s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Import dels ajuts

El crèdit per a la convocatòria d’ajuts corresponent a les sol·licituds d’aquest tràmit d’inscripció prèvia resultarà del fons sobrants de les anteriors convocatòries, que es repartirà fins que s’exhaureixi el pressupost disponible i, si aquest no és suficient per a totes les sol·licituds, es repartirà de forma proporcional entre les diferents sol·licituds presentades en aquesta inscripció prèvia.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors