Compartir
Les compres de bens i serveis a distància es poden desistir en el termini de catorze dies naturals. El desistiment faculta al consumidor per deixar sense efecte el contracte que s’hagués formalitzat.

Destaquem el següent:

L’empresari té la obligació d’informar en el moment de contractar

L’empresari haurà d’informar per escrit al consumidor en el document contractual, de manera clara, comprensible i precisa, del dret de desistir l’adquisició del bé o servei i dels requisits i conseqüències del seu exercici. També l’hi haurà de lliurar un document de desistiment que expressi el nom i adreça a qui s’ha d’enviar i les dades d’identificació del contracte i dels contractants.

Si l’empresari infringís la obligació d’informar, el termini pel desistiment començaria a computar al cap d’un any des de la data del contracte.

El consumidor haurà de comunicar a l’empresari la voluntat de desistir en els catorze dies següents

El consumidor haurà de comunicar a l’empresari la voluntat de desistir en el termini de catorze dies naturals. Aquest termini comença a computar-se a partir de l’endemà a la formalització del contracte en el cas dels contractes de serveis i a partir de l’endemà de la possessió material dels béns en el cas dels contractes de venda.

El consumidor no ha de justificar la seva decisió ni pot rebre cap penalització.

Concepte de consumidor

S’entén per consumidor la persona que adquireix-hi el bé o servei pel seu ús particular, no per l’empresa ni per la seva activitat econòmica.

Excepcions al dret de desistiment

Quant als béns, el dret de desistiment no es pot exercir en cas que:

 • S’hagin personalitzat.
 • Puguin danyar-se amb rapidesa.
 • Estiguin precintats i no siguin aptes per a la devolució per raons de salut o d’higiene o que s’hagin desprecintat després del lliurament.
 • S’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
 • El preu depengui de les fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pot controlar i que es puguin produir durant el termini d’exercici del dret de desistiment.
 • Siguin premsa diària, publicacions periòdiques o revistes (excepte que siguin de subscripció).
 • Es tracti de continguts digitals sense suport material (CD i DVD).

En el cas de la prestació de serveis, el dret de desistiment no es pot exercir en cas que:

 • S’hagin prestat i executat de manera completa (si s’han començat a prestar es poden desistir, però cal satisfer la part corresponent als serveis prestats).
 • El preu depengui de les fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pot controlar i que es puguin produir durant el termini d’exercici del dret de desistiment.
 • Contractes en els quals el consumidor hagi sol·licitat específicament a l’empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent.
 • Contractes subscrits mitjançant subhasta pública.
 • Serveis d’allotjament per a fins diferents del d’usar el lloc com a habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

Devolució en cas de compra de producte

El consumidor haurà de retornar el producte dins dels catorze dies següents a la comunicació, excepte si es va pactar una altra cosa o si, per la naturalesa del producte, no és possible la devolució per correu (en aquest cas, l’empresari s’haurà d’ocupar de recollir-lo, a càrrec seu). 

El consumidor es farà càrrec de les despeses de devolució, tret que l’empresari les hagi assumit o no hagi informat prèviament al consumidor que les despeses de devolució anirien a càrrec seu.

Reemborsament

L’empresari podrà retenir les quantitats abonades pel seu client fins que rebi el producte (o fins que el client aporti la prova de la devolució; el que sigui primer). Però, una vegada això s’esdevingui, haurà d’efectuar el reemborsament sense dilació, i com a màxim dins del termini de catorze dies. En cas contrari, el consumidor podria exigir-li el doble de la quantitat lliurada, més una indemnització pels danys i perjudicis soferts.

Quan l’empresari recuperi el producte convé que comprovi que es troba en bon estat i que no hi ha hagut una mala manipulació pel client. El client només pot manipular i inspeccionar el producte com ho faria en un establiment comercial abans de la compra.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors