Compartir
Ha estat aprovada una normativa que dona nous incentius fiscals amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica i la inversió en la rehabilitació dels edificis.

El Reial decret llei 19/2021 del passat 5 d’octubre, inclou determinats incentius per a la rehabilitació d’edificis. Destaquem el següent:

Obres realitzades per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració d’un
habitatge


Limitació: només s’entendrà que s’ha reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge quan es redueixi almenys un 7% la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge.
Exercici fiscal a aplicar la deducció: es practicarà en el període impositiu en què s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica emès després de la realització de les obres.
Deducció fiscal : El 20% de les quantitats satisfetes des de l’entrada en vigor d’aquesta normativa i fins al 31 de desembre de 2022, sobre una base màxima de 5.000 euros anuals.

Obres realitzades per a la millora en el consum d’energia primària no renovable.


Limitació: només s’entendrà que s’ha millorat el consum d’energia primària no renovable quan es redueixi almenys un 30% l’indicador de consum d’energia primària no renovable, o bé, s’aconsegueixi una millora de la qualificació energètica.
Exercici fiscal a aplicar la deducció: es practicarà en el període impositiu en què s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica.

Deducció fiscal: El 40% sobre les quantitats satisfetes fins al 31 de desembre de 2022, calculat sobre una base màxima anual de 7.500 euros.

Obres de rehabilitació energètica d’habitatges ubicats en edificis d’ús predominant residencial.


Limitació: tindran la consideració d’obres de rehabilitació energètica de l’edifici aquelles en què s’obtingui una reducció de com a mínim un 30% del consum d’energia primària no renovable de l’edifici on s’ubica l’habitatge.

Exercici fiscal a aplicar la deducció: La deducció es practicarà en els períodes impositius 2021, 2022 i 2023 en relació amb les quantitats satisfetes en cadascun d’ells, sempre que s’hagi expedit el nou certificat d’eficiència energètica. En tot cas, aquest certificat s’ha d’expedir abans de l’1 de gener del 2024.

Deducció fiscal: El 60% de les quantitats satisfetes fins el 31 de desembre del 2023, sobre una base màxima de 5.000 € anuals. L’excés es podrà deduír en els quatre exercicis, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir els 15.000 euros.

Consideracions comuns:

Requisit previ: les obres s’han d’efectuar a l’habitatge habitual o habitatge que estigués arrendat en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest darrer cas es llogui abans del 31 de desembre de 2023.

Comunitat de propietaris: Tractant-se d’obres dutes a terme per una comunitat de propietaris la quantia susceptible de formar la base de la deducció, vindrà determinada pel resultat d’aplicar a les quantitats satisfetes per la comunitat de propietaris, el coeficient de participació que tingui el contribuent.


Som Administradors de finques, API i Agents immobiliaris. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors