Compartir
El consumidor que compri per Internet i no l’hi arribi el que hagués adquirit, tingui problemes en la devolució o li carreguin un preu diferent a l’indicat en la pàgina web del venedor té tot el dret a reclamar.

Els drets del consumidor estan recollir en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre del que destaquem el següent:

Informació

El venedor ha de facilitar al comprador la informació relativa als tràmits que hauran de seguir-se per a la formalització del contracte, així com les principals característiques dels béns i serveis posats a la disposició del consumidor. És aquest sentit, els prestadors de serveis estaran obligats a implementar les mesures de caràcter tècnic com a garantia enfront dels possibles incidents de seguretat que es puguin donar, així com de posar en coneixement als consumidors les bones pràctiques a l’hora de dur a terme les compravendes en línia.

Reclamacions

Tot consumidor digital té el dret de dur a terme reclamacions de compres en línia en cas que la compra no arribi al destí indicat, hi hagi problemes en la devolució d’algun article o fins i tot si el preu pagat no fos l’indicat en la pàgina web.

Procediment de reclamació

  1. Posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client del venedor. A través d’aquest primer pas el que s’intenta és arribar a una solució amistosa que beneficiï les dues parts, tant al consumidor com al venedor.
  2. En cas que no s’arribés a un acord, el consumidor té l’opció de dirigir-se a un procediment de mediació davant l’oficina municipal d’informació del consumidor, així com a les juntes arbitrals de consum que correspongui per territori i iniciar un procediment arbitral amb la finalitat de solucionar el conflicte. Cal esmentar que tots dos processos són d’accés gratuït, amb efecte jurídic el laude arbitral que es dicti en cas que s’estigui duent a terme un procediment arbitral, és a dir, amb la mateixa conseqüència jurídica que tindria una sentència ferma.
  3. Si arribats a aquest punt el conflicte segueix sense resoldre’s, el consumidor podrà recórrer a la via judicial a través de la interposició d’una demanda per incompliment contractual. 

Venedors situats a l’estranger

En cas que l’empresa venedora estigués situada en un altre estat membre de la UE, l’organisme competent seria el Centre Europeu d’Informació al Consumidor. Si fos un país tercer sense establiment permanent a la UE, la situació es complicaria perquè caldria dirigir-se a les institucions o als tribunals del país on estigués establerta l’empresa venedora.

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors