Compartir
nou impost de vehicles

Molt freqüentment, els empresaris i els professionals adquireixen automòbils de turisme que utilitzen tant en la seva activitat com en la seva vida privada que els originen una despesa important, i es pregunten si es poden deduir fiscalment tot o part la despesa o l’IVA de la compra.

La resposta no es fàcil donat que la normativa fiscal es diferent segons es tracti de l’IVA o del impostos que graven els beneficis de la societat i els de les persones físiques.

Pel que fa a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), el Tribunal Suprem ha dictat la sentència 825/19, de 13 de juny, que resolt la qüestió relativa a l’afectació parcial dels automòbils de turisme. A la vista de la mateixa ens permeten donar la nostre opinió respecte als requisits que s’han de reunir per poder deduir la despesa d’adquisició i manteniment dels automòbils de turisme en els diferents impostos:

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF):

 • En general, el contribuent haurà de poder acreditar que el vehicle s’utilitza exclusivament en l’exercici de l’activitat ja que es presumeix que els vehicles de turisme son per ús privat.
 • No obstant, es permet que el vehicle s’utilitzi per necessitats privades en dies i hores inhàbils en els que s’interrompi l’activitat, en els següents casos:
  • Vehicles mixtes destinats al transport de mercaderies.
  • Vehicles destinats al servei de transport de viatgers (taxis i altres).
  • Vehicles destinats a l’ensenyament de conductors (autoescola).
  • Vehicles de representants o agents comercials.
  • Vehicles de lloguer.

 

Impost sobre els beneficis de les societats:

 • En general  es presumeix que els vehicles de la societat es destinen a l’exercici de la seva activitat i, per tant, serà despesa deduïble.
 • No obstant, en cas de cessió gratuïta:
  • Si la cessió es a favor d’una persona assalariada de la societat, la cessió serà considerada retribució en espècie de l’assalariat.
  • Si la cessió fos a favor d’un tercer, la despesa no es podrà deduir i, a més, serà considerat com un ingrès per la societat la diferència de valor de mercat de la cessió i el seu valor fiscal.

IVA:

 • Per poder-se deduir el 100% de l’IVA suportat, el contribuent haurà de poder acreditar que el vehicle s’utilitzarà exclusivament en l’exercici de l’activitat.
 • Cas contrari es presumirà que el vehicle de turisme està afectat en un 50% a l’activitat empresarial o professional i es permetrà deduir el 50% de l’IVA suportat.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082,  per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors